KSBR 38 INS 33515/2014-B-21
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 38 INS 33515/2014-B-21

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudkyně Mgr. Radmilou Kozákovou v insolvenční věci dlužnice: Pavlína anonymizovano , anonymizovano , Sídliště U Vodojemu 1269/37, 697 01 Kyjov,

o návrhu Ing. Romana anonymizovano , anonymizovano , Seifertovo nám. 930/14, 697 01 Kyjov, a Mgr. Jarmily anonymizovano , anonymizovano , Seifertovo nám. 930/14, 697 01 Kyjov, na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

Insolvenční soud povoluje Ing. Romanu anonymizovano , anonymizovano , Seifertovo nám. 930/14, 697 01 Kyjov, a Mgr. Jarmile anonymizovano , anonymizovano , Seifertovo nám. 930/14, 697 01 Kyjov, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice, a to nemovitých věcí : pozemek p.č. 4372, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 184 m2, jehož součástí je rozestavěná stavba stojící na pozemku p.č. 4372, pozemek p.č. 380/1, orná půda o výměře 1190 m2, vše zapsáno na LV 5462, nacházející se v obci Kyjov, k.ú. 678431 Kyjov, evidováno Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Kyjov.

Odůvodnění: Podáním ze dne 4. 11. 2015 se Ing. Roman Ševela, anonymizovano , Seifertovo nám. 930/14, 697 01 Kyjov, a Mgr. Jarmila anonymizovano , anonymizovano , Seifertovo nám. 930/14, 697 01 Kyjov (dále jen navrhovatelé ), domáhali jakožto osoby blízké dlužnice (švagr a sestra dlužnice) povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty uvedeného ve výroku ve smyslu § 295 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ ). V žádosti uvedli, že žádají o povolení výjimky po předchozím projednání věci s insolvenčním správcem a zástupcem věřitelů a s vědomím o probíhajícím řízení Okresního soudu v Hodoníně sp.zn. 10 C 365/2013 o žalobě o zřízení věcného břemene.

Podle § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru, může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Podle ust. § 68 odst. 2 IZ ustanovení o věřitelském výboru platí pro zástupce věřitelů a jeho náhradníka obdobně.

První schůze věřitelů konaná po zjištění úpadku dne 30. 4. 2015 zvolila jako zástupce věřitelů věřitele č. 1 SYNINGOM s.r.o., Heřmanova 457/41, 170 00, Praha 7, IČ 27569241. Podáním doručeným soudu dne 12. 11. 2015 předložil insolvenční správce soudu sdělení zástupce věřitelů, ve kterém vyjádřil zástupce věřitelů s povolením výjimky v tomto případě souhlas.

V daném případě byly splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, proto ji soud navrhovatelům jakožto osobám blízkým dlužnici ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, povolil.

Poučení: Toto usnesení je účinné a považuje se za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci a navrhovateli se však doručuje i zvlášť.

Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze osoba, která návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně (§ 295 odst. 3 IZ). Lhůta pro podání odvolání začne navrhovateli běžet ode dne, kdy mu bude usnesení doručeno zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 23. listopadu 2015

Za správnost vyhotovení: Mgr. Radmila Kozáková, v.r. Kateřina Korberová asistentka soudkyně