KSBR 38 INS 3343/2012-B-18
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 38 INS 3343/2012-B-18

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Miroslav anonymizovano , anonymizovano , Vranovská 52/4, 614 00 Brno, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 3343/2012-B-6 ze dne 18. 6. 2012 s e m ě n í tak, že dlužníkovi se ukládá, aby po dobu 5 let počítaných od 1. července 2012 platil nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenční správkyně nadále vždy ke každému pětadvacátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřitelce č. 1: JUDr. Marie Cilínková, Na Lysinách 99/14, 147 00 Praha 4, na úhradu její zjištěné pohledávky ve výši 14.005,30 Kč, 3,34 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 2: CETELEM ČR, a.s., IČO: 250 85 689, Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 112.086,84 Kč, 26,73 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 3: Česká spořitelna, a.s., IČO: 452 44 782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 226.708,13 Kč, 54,06 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 4: Citibank Europe plc, reg.č. 132781, North Wall Quay 1, 16640 Dublin, Irsko, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 66.575,03 Kč, 15,87 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-6 ze dne 18. 6. 2012 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům.

Usnesením č.j.-P1-5 ze dne 5. 6. 2014 vzal insolvenční soud na vědomí částečné zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitelky č. 1 JUDr. Marie Cilínkové ve výši 2.000,-Kč, pohledávka tak zůstala zjištěna ve výši 14.005,30 Kč.

Dle § 407 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek. S ohledem na změnu ve výši pohledávky zařazené do splátkového kalendáře a změnu v poměru pohledávek nezajištěných věřitelů bylo nutno změnit usnesení o schválení oddlužení způsobem, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Ostatní výroky usnesení o schválení oddlužení č.j.-B-6 ze dne 18. 6. 2012 zůstávají beze změny.

Poučení:

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 insolvenčního zákona), a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 27. srpna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně