KSBR 38 INS 32586/2014-B-23
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 32586/2014-B-23

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníků: a) Milan anonymizovano , anonymizovano , 664 66 Medlov 117, a b) Ludmila anonymizovano , anonymizovano , 664 66 Medlov 117, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 32586/2014-B-9 ze dne 12. 5. 2015, s e m ě n í tak, že dlužníkům se ukládá, aby nadále platili nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenční správkyně vždy ke každému pětadvacátému dni v měsíci z příjmů, které získají po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně ve výši 1.350,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli: BNP Paribas Personal Finance, reg. č.: 542097902, boulevard Haussmann 1, 750 09 Paříž, Francozská republika, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 4.939,12 Kč, 0,58 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli: MONETA Money Bank, a.s., IČ: 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, Michle, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 2.997,82 Kč, 0,35 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli: Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IČ: 60192852, Bělehradská 128/222, 120 21 Praha 2, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 207.049,20 Kč, 24,48 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli: Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 192.949,09 Kč, 22,81 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli: O2 Czech Republic a.s., IČ: 60193336, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4- Michle, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 3.693,34 Kč, 0,44 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli: Credium, a.s., IČ: 25139886, Bucharova 2657/12, 158 00 Praha 13, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 42.985,96 Kč, 5,08 % z těchto příjmů,

7/ věřiteli: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, IČ: 72080043, náměstí Svobody 98/4, 602 00 Brno, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 406,-Kč, 0,05 % z těchto příjmů, isir.justi ce.cz

8/ věřiteli: Fair Credit International, SE, IČ: 24852422, Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 18.538,-Kč, 2,19 % z těchto příjmů,

9/ věřiteli: Provident Financial s.r.o., IČ: 25621351, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 87.450,-Kč, 10,34 % z těchto příjmů,

10/ věřiteli: T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 1.600,-Kč, 0,19 % z těchto příjmů,

11/ věřiteli: RWE Energie, s.r.o., IČ: 49903209, Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, Strašnice, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 7.796,59 Kč, 0,92 % z těchto příjmů,

12/ věřiteli: Bohemia Faktoring, s.r.o., IČ: 27242617, Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 135.132,08 Kč, 15,98 % z těchto příjmů,

13/ věřiteli: Intrum Justitia Czech, s.r.o., IČ: 27221971, Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, Nové Město, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 140.300,87 Kč, 16,59 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-9 ze dne 12. 5. 2015, schválil insolvenční soud oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 22. 5. 2015.

Nevykonatelná pohledávka věřitele Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, IČ: 72080043, náměstí Svobody 98/4, 602 00 Brno, byla na přezkumném jednání konaném dne 26. 3. 2015 popřena insolvenční správkyní a dlužníky co do výše v částce 411,-Kč a uznána v částce 406,-Kč; žalobu na určení popřené nevykonatelné pohledávky věřitel v zákonné lhůtě nepodal. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, pohledávka popřená co do výše je v takovém případě zjištěna ve výši uvedeném při jejím popření (§ 198 odst. 1 insolvenčního zákona, dále jen IZ ).

Usnesením č.j.-P-2-3, KSBR 38 INS 32586/2014-P-9-3 ze dne 27. 7. 2016 rozhodl insolvenční soud o přihláškách pohledávek č. 2 ve výši 75.113,29 Kč a č. 9 ve výši 68.185,40 Kč věřitele MONETA Money Bank, a.s., IČ: 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, ve věci návrhu na změnu v osobě insolvenčního věřitele tak, že na místo původního věřitele vstoupil do insolvenčního řízení dne 19. 4. 2016 ve smyslu § 18 IZ nabyvatel jeho dílčí pohledávky č. 2 ve výši 72.115,47 Kč a č. 9 ve výši 68.185,40 Kč Intrum Justitia Czech, s.r.o., IČ: 27221971, Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, Nové Město.

Dle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k nímž došlo z důvodu nepodání žaloby na určení popřené nevykonatelné pohledávky věřitele Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, IČ: 72080043, náměstí Svobody 98/4, 602 00 Brno, a částečným postoupením pohledávek věřitele MONETA Money Bank, a.s., IČ: 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, Michle, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníků podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů v řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkům a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 20. září 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně