KSBR 38 INS 3251/2016-A-13
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 3251/2016-A-13

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Roman anonymizovano , anonymizovano , Žerůtky 68, 671 51 Kravsko, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 3251/2016-A-9 ze dne 21. 4. 2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 3251/2016-A-9 ze dne 21. 4. 2016 se mění tak, že insolvenční řízení s e n e z a s t a v u j e .

Odůvodnění: Usnesením uvedeným ve výroku zastavil soud insolvenční řízení, jelikož dlužník nezaplatil ve lhůtě stanovené soudem zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Proti tomuto usnesení podal dlužník v zákonné lhůtě odvolání, neboť dle něj došlo při úhradě zálohy k omylu, v jehož důsledku se platba vrátila dlužníkovi zpět. Dále dlužník uvedl, že zálohu zaslal znovu na účet soudu spolu s podaným odvoláním.

Podle § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním. Podle § 36a odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, je asistent soudce oprávněn podílet se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro vyšší soudní úředníky; na jeho postavení se přiměřeně použijí ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků.

V dané věci vydala rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení asistentka soudkyně. Ze záznamu účtárny ze dne 6. 5. 2016 soud zjistil, že na účet soudu dlužník zaplatil dne 5. 5. 2016 zálohu ve výši 50.000,-Kč.

S ohledem na to, že odvolání dlužníka je důvodné, soud napadené usnesení změnil tak, že insolvenční řízení se nezastavuje. isir.justi ce.cz

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 23. května 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně