KSBR 38 INS 32342/2015-B-14
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 32342/2015-B-14

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužnice: Renata anonymizovano , anonymizovano , IČ: 74544187, Hodinářská 301, 688 01 Uherský Brod, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 32342/2015-B-13 ze dne 5. 8. 2016 s e m ě n í tak, že dlužnici se ukládá, aby po dobu 5 let počítaných od 1. září 2016 platila nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému 25. dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 1: CreditPortal, a.s., Argentinská 286/38, 170 00, Praha 7-Holešovice, IČ 03240207, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 7.698,-Kč, 1,20 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 2: MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28, Praha 4-Michle, IČ 25672720, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 293.203,12 Kč, 45,66 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 3: Door Financial a.s., Vyskočilova 1481/4, 140 00, Praha 4, IČ 29016126, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 38.027,41 Kč, 5,92 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 4: PROFI CREDIT Czech, a.s., Klimentská 1216/46, 110 00, Praha 1-Nové Město, IČ 61860069, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 46.678,-Kč, 7,27 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 5: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00, Praha 4, IČ 45244782, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 8.465,46 Kč, 1,32 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 6: EC Financial Services a.s., Koněvova 2660/141, 130 00, Praha 3-Žižkov, IČ 24243744, na úhradu jeho zjištěné pohledky ve výši 26.300,26 Kč, 4,09 % z těchto příjmů, isir.justi ce.cz

7/ věřiteli č. 7: Bc. Tereza anonymizovano , anonymizovano , bytem 9. Května 3, 682 01 Vyškov, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 15.000,-Kč, 2,34 % z těchto příjmů,

8/ věřiteli č. 8: Provident Financial s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00, Praha 4, IČ 25621351, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 74.459,-Kč, 11,59 % z těchto příjmů,

9/ věřiteli č. 9: HELP FINANCIAL s.r.o., Příčná 1217, 293 06, Kosmonosy, IČ 26440334, na úhradu jeho zjištěných pohledávek ve výši celkem 53.630,-Kč, 8,35 % z těchto příjmů,

10/ věřiteli č. 10: JET Money s.r.o., Hněvotínská 241/52, 779 00, Olomouc, IČ 25858246, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 32.571,-Kč, 5,07 % z těchto příjmů,

11/ věřiteli č. 12: Fair Credit International, SE, Kubánské náměstí 1391/11, 100 00, Praha 10, IČ 24852422, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 24.703,-Kč, 3,85 % z těchto příjmů,

12/ věřiteli č. 13: BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, boulevard Haussmann 1, 750 09, Paříž, Francouzská republika, IČ 03814742, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 21.459,05 Kč, 3,34 % z těchto příjmů.

Další část výroku II. zůstává beze změny.

Odůvodnění:

Na přezkumném jednání konaném dne 31. 3. 2016 byla přihlášená pohledávka věřitele č. 4 PROFI CREDIT Czech, a.s., Klimentská 1216/46, 110 00, Praha 1-Nové Město, IČ 61860069, popřena insolvenčním správcem i dlužnicí co do výše 36.992,-Kč; pohledávka byla zjištěna ve výši 46.678,-Kč.

Usnesením č.j.-B-13 ze dne 5. 8. 2016 schválil insolvenční soud oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 5. 8. 2016. Ve výroku VI. tohoto usnesení uložil soud insolvenčnímu správci, aby vyplatil částku připadající podle splátkového kalendáře na uspokojení části pohledávky věřitele č. 4 ve výši 36.992,-Kč, tzn. 5,45 % z příjmů dlužnice, tomuto věřiteli až po zjištění jeho pohledávky, resp. po právní moci rozhodnutí o zjištění pohledávky nebo po uplynutí lhůty k podání žaloby na určení pohledávky.

Podle § 197 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, dále jen IZ) věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle § 410 odst. 2 IZ popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem; pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku.

Ze zápisu o přezkumném jednání a první schůzi věřitelů konaných dne 31. 3. 2016 vyplývá, že se věřitel č. 4 přezkumného jednání nezúčastnil. Dne 5. 8. 2016 vydal insolvenční soud usnesení o schválení oddlužení č.j.-B-13, téhož dne bylo usnesení zveřejněno v insolvenčním rejstříku a nastaly účinky oddlužení. Z vyrozumění o popření pohledávky ze dne 1. 4. 2016 doručeného soudu dne 11. 4. 2016, vyplývá, že jím insolvenční správce vyrozuměl věřitele č. 4 o popření jeho pohledávky v souladu s citovanými ustanoveními insolvenčního zákona. Insolvenční správce současně předložil soudu kopii doručenky písemnosti, ze které vyplývá, že písemnost byla věřiteli č. 4 doručena dne 4. 4. 2016.

Pohledávka věřitele č. 4 byla popřena co do výše insolvenčním správcem i dlužnicí. Žaloba na určení pohledávky nebyla v zákonné lhůtě podána, pohledávka tak byla zjištěna ve výši uvedeném při jejím popření, tedy ve výši 46.678,-Kč. Dle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

S ohledem na změnu ve výši a skladbě pohledávek zařazených do splátkového kalendáře a změnu v poměru pohledávek nezajištěných věřitelů bylo nutno změnit usnesení o schválení oddlužení způsobem, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení.

Ostatní výroky usnesení o schválení oddlužení č.j.-B-13 ze dne 5. 8. 2016 zůstávají beze změny.

Poučení:

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ), a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 17. října 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně