KSBR 38 INS 31999/2014-B-17
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 31999/2014-B-17

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníků: a) Zdeněk anonymizovano , anonymizovano , 671 8 Jiřice u Miroslavi, a b) Marie anonymizovano , anonymizovano , 671 78 Jiřice u Miroslavi, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto: I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 31999/2014-B-13 ze dne 19. 8. 2015 s e m ě n í tak, že dlužníkům se ukládá, aby nadále platili nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenční správkyně vždy ke každému pětadvacátému dni v měsíci z příjmů, které získají po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně ve výši 1.350,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 2: Mgr. Alan Havlice, IČ: 03372537, Otakara Březiny 229, 790 01 Jeseník, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 8.905,-Kč, 0,79 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 14: Raiffeisenbank a.s., IČ: 49240901, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 232.262,41 Kč, 20,69 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 4: RWE Energie, s.r.o., IČ: 49903209, Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, na úhradu jeho zjištěné pohledávky v celkové výši 693,57 Kč, 0,06 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 5: Mgr. Marcela Petrošová, IČ: 72987898, U Tržiště 9, 690 02 Břeclav, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 11.495,-Kč, 1,02 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 6: JUDr. Marcel Smékal, IČ: 60351268, Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 15.730,-Kč, 1,41 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 7: Provident Financial s.r.o., IČ: 25621351, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 66.240,-Kč, 5,90 % z těchto příjmů,

7/ věřiteli č. 8: EOS KSI Česká republika, s.r.o., IČ: 25117483, Novodvorská 994, 142 21 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 450.241,92 Kč, 40,10 % z těchto příjmů,

8/ věřiteli č. 9: Česká kancelář pojistitelů, IČ: 70099618, Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 4.754,90 Kč, 0,42 % z těchto příjmů, isir.justi ce.cz

9/ věřiteli č. 10: Allianz pojišťovna, a.s., IČ: 47115971, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 56.500,63 Kč, 5,03 % z těchto příjmů,

10/ věřiteli č. 11: Státní fond rozvoje bydlení, IČ: 70856788, Dlouhá 741/13, 110 00 Praha, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 132.258,70 Kč, 11,78 % z těchto příjmů,

11/ věřiteli č. 12: JUDr. Ondřej Mareš LL.M., IČ: 66253799, Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 7.865,-Kč, 0,70 % z těchto příjmů,

12/ věřiteli č. 13: E.ON Energie, a.s., IČ: 26078201, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 135.883,-Kč, 12,10 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-13 ze dne 19. 8. 2015 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 24. 8. 2015.

Usnesením č.j.-P-3-3 ze dne 4. 8. 2016 rozhodl insolvenční soud o přihlášce pohledávky č. 3 ve výši 232.262,41 Kč věřitele Citibank Europe plc, North Wall Quay, 166 40 Dublin, Irská republika, ve věci návrhu na změnu v osobě insolvenčního věřitele tak, že na místo původního věřitele vstoupil dne 19. 7. 2016 do insolvenčního řízení ve smyslu § 18 insolvenčního zákona nabyvatel jeho pohledávky Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ: 49240901.

Věřitel Státní fond rozvoje bydlení, IČ: 70856788, Dlouhá 741/13, 110 00 Praha, vzal podáním doručeným soudu dne 27. 9. 2016 svou přihlášku pohledávky ve výši 44.022,-Kč zpět. Usnesením č.j.-P-14-3 ze dne 6. 10. 2016 vzal insolvenční soud na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky ve výši 44.022,-Kč; usnesení nabylo právní moci dne 3. 11. 2016. Jelikož věřiteli zůstává v řízení zjištěná přihlášená pohledávka ve výši 132.258,70 Kč, soud nerozhodoval o ukončení jeho účasti v řízení.

Dle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo postoupením pohledávky věřitele č. 3 a částečným zpětvzetím přihlášky pohledávky č. 14, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníků podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu

v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkům a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 19. prosince 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně