KSBR 38 INS 31776/2013-B-24
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 38 INS 31776/2013-B-24

USNES EN Í

Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudkyně Mgr. Radmilou Kozákovou v insolvenční věci dlužníka: Zde něk anonymizovano , anonymizovano , IČ: 69686653, Hostišová 63, 763 01 Mysločovice,

o návrhu Romana anonymizovano , nar. 13.1.1994, Hostišová 63, 763 01 Mysločovice, na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

tak to :

Insolvenční soud povoluje Romanu anonymizovano , nar. 13.1.1994, Hostišová 63, 763 01 Mysločovice, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to nemovitých věcí zapsaných na LV č. 263, k.ú. a obec Hostišová-pozemek parc.č.st. 162, jehož součástí je budova č.p. 63, pozemek parc.č. 129/5 a pozemek parc.č. 354/3, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Zlín.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 3. 11. 2015 se Roman anonymizovano , nar. 13.1.1994, Hostišová 63, 763 01 Mysločovice (dále jen navrhovatel ), domáhal jakožto syn dlužníka povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty uvedeného ve výroku ve smyslu § 295 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ ). V žádosti uvedl, že má zájem o koupi předmětných nemovitostí za cenu 950.000,-Kč, podáním doručeným soudu dne 10.12.2015 sdělil navrhovatel soudu, že má předjednán hypoteční úvěr a předložil žádost o poskytnutí hypotečního úvěru u Komerční banky, a.s., ze dne 8.12.2015 (založeno ve spise KSBR 38 INS 19585/2013 jako dokument B-21).

Podle § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru, může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Působnost věřitelského výboru vykonává dle ust. § 61 odst. 2 IZ soud.

V daném případě byly splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, proto ji soud navrhovateli jakožto osobě blízké dlužníkovi ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, povolil.

Povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka nezavazuje insolvenčního správce, aby prodal předmětné nemovité věci navrhovateli. Insolvenční správce je dle ust. § 293 IZ vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze osoba, která návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně (§ 295 odst. 3 IZ).

Krajský soud v Brně dne 5. ledna 2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. Radmila Kozáková, v.r. Renata Crhová asistentka soudkyně