KSBR 38 INS 3159/2010-B-23
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 3159/2010-B-23

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Jiří anonymizovano , anonymizovano , Skácelova 53, 612 00 Brno, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 3159/2010-B-7 ze dne 16. 6. 2010 s e m ě n í tak, že dlužníkovi se ukládá, aby nadále-počínaje dnem 1. listopadu 2012-platil nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému patnáctému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900,-Kč, příp. daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, stane-li se správce jejím plátcem, a dále výživného pro nezletilé dítě dlužníka ve výši 1.000,-Kč, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 1: ARGEMON INVEST s.r.o., IČ: 280 67 592, Dr. Stejskala 113/2, 370 01 České Budějovice, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 13.959,90 Kč, 23,34 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 2: DT COMPACT s.r.o., IČ: 269 70 333, Havlíčkova 129/15, 602 00 Brno, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 10.682,11 Kč, 17,86 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 3: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ: 411 97 518, Orlická 2020/4, 130 00 Praha, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 1.288,-Kč, 2,16 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 5: Česká spořitelna, a.s., IČ: 452 44 782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 33.876,16 Kč, 56,64 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-7 ze dne 16. 6. 2010 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 22. 6. 2010.

Usnesením č.j.-P-4-3 ze dne 21. 9. 2012 vzal insolvenční soud na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele č. 4: Československá obchodní banka, a.s., IČ: 000 01 350, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, ve výši 25.064,19 Kč; usnesení nabylo právní moci dne 11. 10. 2012. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele č. 4 v řízení skončila, a došlo tak ke změně výše závazků dlužníka zahrnutých do oddlužení. Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo zpětvzetím přihlášky pohledávky věřitele č. 4 a ukončením jeho účasti v řízení, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 5. listopadu 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně