KSBR 38 INS 31500/2012-B-22
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 31500/2012-B-22

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Jiří anonymizovano , anonymizovano , Božetěchova 2273/89, 612 00 Brno, o změně usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 31500/2012-B-7 ze dne 23. 10. 2013, ve znění usnesení č.j. KSBR 38 INS 31500/2012-B-10 ze dne 25. 11. 2013, s e m ě n í tak, že nadále je dlužník povinen uhradit věřitelům splátky ze svého invalidního důchodu, který pobírá od České správy sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5, z daru ve výši 1.900,-Kč měsíčně na základě darovací smlouvy ze dne 12. 12. 2012 a dále z příjmu získaného činností osoby samostatně výdělečně činné.

II. Výrok V. usnesení Krajského soudu v Brně č.j.-B-7 ze dne 23. 10. 2013, ve znění usnesení č.j.-B-10 ze dne 25. 11. 2013, se mění tak, že insolvenčnímu správci se ukládá, aby si z částek, které mu plátce invalidního důchodu dlužníka, dárce a dlužník poukážou na určený účet, ponechal částku 900,-Kč jako svou odměnu a náhradu hotových výdajů a k tomu daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby a zbylou částku rozvrhl mezi věřitele způsobem uvedeným v bodě II. tohoto usnesení. Příslušné splátky insolvenční správce poukáže jednotlivým věřitelům do 5 dnů po připsání částek na jeho účet.

III. Usnesení Krajského soudu v Brně č.j.-B-7 ze dne 23. 10. 2013, ve znění usnesení č.j.-B-10 ze dne 25. 11. 2013, se dále mění tak, že se do něj vkládá výrok VI., který zní: Dlužníkovi se ukládá, aby poukazoval vždy k třicátému dni v měsíci k rukám insolvenčního správce zálohu ve výši 1.000,-Kč a aby předkládal insolvenčnímu správci po skončení účetního období daňová přiznání za účelem kontroly výše splátek; v případě významnějších odchylek v příjmech dlužníka oproti stavu ke dni 13. 10. 2016 bude insolvenční správce soud informovat a případně navrhne změnu ve výši srážené částky.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-7 ze dne 23. 10. 2013 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře; usnesení nabylo právní moci dne 24. 10. 2013. Usnesením č.j.-B-10 ze dne 25. 11. 2013 změnil isir.justi ce.cz soud usnesení o schválení oddlužení s ohledem na ukončení pracovního poměru dlužníka; usnesení nabylo právní moci dne 5. 12. 2013.

Na den 13. 10. 2016 předvolal soud z podnětu insolvenčního správce dlužníka k jednání, na němž dlužník uvedl, že od března 2016 provozuje hostinskou činnost, která byla zatím ztrátová. Dlužník podle vlastního vyjádření eviduje své příjmy a výdaje, účetnictví mu vede externí účetní, která za něj rovněž podává daňová přiznání. Po projednání a na základě doporučení insolvenčního správce dospěl soud k závěru, že dlužníkovi uloží povinnost poukazovat z příjmu získaného činností osoby samostatně výdělečně činné k rukám insolvenčního správce měsíčně zálohu ve výši 1.000,-Kč, rovněž mu uloží předkládat insolvenčnímu správci po skončení účetního období daňové přiznání za účelem kontroly výše splátek.

Podle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k nimž došlo zahájením podnikatelské činnosti dlužníka na základě živnostenského oprávnění, upravil insolvenční soud povinnosti uložené dlužníku tak, jak je uvedeno ve výroku I. usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 29. listopadu 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně