KSBR 38 INS 31374/2015-A-25
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 31374/2015-A-25

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Jan anonymizovano , anonymizovano , IČ: 75806738, Husova 5, 602 00 Brno, korespondenční adresa: Hudcova 102/11, 621 00 Brno, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 31374/2015-A-19 ze dne 11. 8. 2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 31374/2015-A-19 ze dne 11. 8. 2016 se mění tak, že insolvenční řízení s e n e z a s t a v u j e .

Odůvodnění: Usnesením uvedeným ve výroku zastavil insolvenční soud insolvenční řízení, jelikož dlužník nezaplatil ve lhůtě stanovené soudem zálohu na jeho náklady.

Proti tomuto usnesení podal dlužník v zákonné lhůtě odvolání, v němž uvedl, že u jeho zaměstnavatele HEINEKEN Česká republika, a.s., je z důvodu nařízení exekutora na provádění srážek ze mzdy deponována finanční hotovost, která v květnu 2016 činila 85.679,- Kč.

K dotazu soudu potvrdila společnost HEINEKEN Česká republika, a.s., přípisem ze dne 7. 9. 2016, že v rámci exekučního řízení deponuje ze mzdy dlužníka částku 108.040,-Kč.

Podle § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním. Podle § 36a odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, je asistent soudce oprávněn podílet se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro vyšší soudní úředníky; na jeho postavení se přiměřeně použijí ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků. isir.justi ce.cz

V dané věci vydala rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení asistentka soudkyně. Jelikož odvolání dlužníka je důvodné, insolvenční soud napadené usnesení změnil tak, že insolvenční řízení se nezastavuje.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 17. října 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně