KSBR 38 INS 31138/2012-B-25
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 38 INS 31138/2012-B-25

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudkyně Mgr. Radmilou Kozákovou v insolvenční věci dlužníka: Jana Zahradníková, nar. 12. 2. 1965, IČ: 42577250, Palackého třída 2657/168, 612 00 Brno, korespondenční adresa: Petrušov 9, 571 01 Moravská Třebová,

o návrhu Jiřího anonymizovano , anonymizovano , Svatopluka Čecha 30a, 612 00 Brno, na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

Insolvenční soud povoluje Jiřímu Bartlovi, anonymizovano , Svatopluka Čecha 30a, 612 00 Brno, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to nemovitých věcí: id. 1/4 budovy č.p. 13, bydlení, na pozemku p.č.st. 55, p.č.st. 55, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 663-ovocný sad se všemi součástmi a příslušenstvím, vše v k.ú. Petrušov, obec Staré Město, zapsaných na LV č. 148 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrálního pracoviště Svitavy.

Odůvodnění: Podáním ze dne 11. 4. 2016 se Jiří Bartl, anonymizovano , Svatopluka Čecha 30a, 612 00 Brno (dále jen navrhovatel ), domáhal jakožto synovec dlužníka povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty uvedeného ve výroku ve smyslu § 295 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ ). V žádosti uvedl, že uvedené nemovitosti byly předmětem elektronické aukce konané dne 29. 3. 2016, navrhovatel podal vyšší nabídku, než činilo nejvyšší podání. K návrhu se podáním doručeným soudu dne 11. 4. 2016 vyjádřil insolvenční správce, doporučil výjimku povolit, s tím, že nezajištěným věřitelům by se tak dostalo vyššího plnění.

Podle § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru, může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Působnost věřitelského výboru vykonává dle ust. § 61 odst. 2 IZ soud.

V daném případě soud neshledal důvody, pro které by neměl výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty povolit, proto rozhodl, jak uvedeno ve výroku.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze osoba, která návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně (§ 295 odst. 3 IZ).

Krajský soud v Brně dne 20. dubna 2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. Radmila Kozáková, v.r. Renata Crhová asistentka soudkyně