KSBR 38 INS 30964/2014-B-29
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 30964/2014-B-29

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužnice: Alena anonymizovano , anonymizovano , Jarní 10, 682 01 Vyškov, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 30964/2014-B-13 ze dne 15. 7. 2015 s e m ě n í tak, že dlužnici se ukládá, aby po dobu 5 let počítaných od 1. srpna 2015 platila nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému třicátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 1: CP Inkaso s.r.o., IČ: 29027241, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 102.588,52 Kč, 7,02 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 3: GE Money Bank, a.s., IČ: 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, Michle, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 11.177,64 Kč, 0,76 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 4: Allianz pojišťovna, a.s., IČ: 47115971, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 8.220,-Kč, 0,56 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 5: COFIDIS s.r.o., IČ: 27179907, Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 86.120,28 Kč, 5,89 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 7: DESTILA, s.r.o., IČ: 00030295, Kaštanová 435/127, 658 96 Brno, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 226.115,20 Kč, 15,46 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 8: Barlog Capital a.s., IČ: 28210956, Moulíkova 2238/1, 150 00 Praha 5-Smíchov, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 135.075,68 Kč, 9,24 % z těchto příjmů,

7/ věřiteli č. 9: T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 11.907,-Kč, 0,81 % z těchto příjmů,

8/ věřiteli č. 10: Business Golden Group LTD, Global Gateway 8 Rue de la Perle, Mahé, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 210.560,-Kč, 14,40 % z těchto příjmů,

9/ věřiteli č. 11: EOS KSI Česká republika, s.r.o., IČ: 25117483, Novodvorská 994, 142 21 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 365.981,73 Kč, 25,03 % z těchto příjmů,

10/ věřiteli č. 12: Home Credit a.s., IČ: 26978636, Nové sady 996/25, 602 00 Brno, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 37.234,10 Kč, 2,55 % z těchto příjmů,

11/ věřiteli č. 13: Mgr. Jaroslav Homola, IČ: 62096052, Hlinky 41/104, 603 00 Brno, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 7.865,-Kč, 0,54 % z těchto příjmů,

12/ věřiteli č. 14: Šestý uzavřený investiční fond, a.s., IČ: 24213276, Moravská 1687/34, 120 00 Praha 2, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 73.403,90 Kč, 5,02 % z těchto příjmů,

13/ věřiteli č. 15: Mgr. Zdeněk Leznar, 683 01 Nemojany 67, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 132.654,-Kč, 9,07 % z těchto příjmů,

14/ věřiteli č. 17: Česká kancelář pojistitelů, IČ: 70099618, Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 53.366,53 Kč, 3,65 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-13 ze dne 15. 7. 2015 schválil soud oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 20. 7. 2015.

Věřitel Mgr. Zdeněk Leznar, 683 01 Nemojany 67, přihlásil dne 4. 2. 2015 do předmětného insolvenčního řízení pohledávky v celkové výši 457.788,-Kč, a to dílčí pohledávky č. 1 ve výši 132.654,-Kč a č. 2 ve výši 325.134,-Kč. Podáním doručeným soudu 3. 8. 2015 vzal věřitel dílčí pohledávku č. 2 zpět; na zvláštním přezkumném jednání konaném dne 29. 10. 2015 byla přihláška pohledávky č. 15 věřitele přezkoumána a pohledávka byla zjištěna ve výši 132.654,-Kč.

Dle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo částečným zpětvzetím přihlášené pohledávky č. 15 a jejím zjištěním ve výši 132.654,-Kč, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu

v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 4. února 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně