KSBR 38 INS 29856/2013-B-10
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 29856/2013-B-10

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: František anonymizovano , anonymizovano , Perštýnské nám. 192/9, 796 01 Prostějov, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto: I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 29856/2013-B-5 ze dne 21. 10. 2014 s e m ě n í tak, že dlužníkovi se ukládá, aby nadále platil nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenční správkyně vždy ke každému pětadvacátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně ve výši 900,-Kč, a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ: 61860069, Klimentská 1216/64, 110 00 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 254.427,-Kč, 37,45 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli: Provident Financial, s.r.o., IČ: 25621351, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 61.128,-Kč, 9,00 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli: JET Money, s.r.o., IČ: 25858246, Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 64.350,-Kč, 9,47 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli: MONETA Money Bank, a.s., IČ: 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 6.504,54 Kč, 0,96 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli: AB 4 B.V., Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 72.533,79 Kč, 10,68 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli: COFIDIS, s.r.o., IČ: 27179907, Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 53.721,47 Kč, 7,91 % z těchto příjmů,

7/ věřiteli: Intrum Justitia Czech, s.r.o., IČ: 27221971, Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, Nové Město, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 166.617,74 Kč, 24,53 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-5 ze dne 21. 10. 2014 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 25. 10. 2014. isir.justi ce.cz

Usnesením č.j.-P-4-3, KSBR 38 INS 29856/2013- P-6-3 ze dne 28. 7. 2016 rozhodl insolvenční soud o přihlášce pohledávky č. 4 ve výši 164.089,93 Kč a o přihlášce pohledávky č. 6 ve výši 9.032,35 Kč věřitele MONETA (dříve GE) Money Bank, a.s., IČ: 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, ve věci návrhu na změnu v osobě insolvenčního věřitele tak, že na místo původního věřitele vstoupil do insolvenčního řízení dne 26. 4. 2016 ve smyslu § 18 insolvenčního zákona (dále jen IZ ) nabyvatel jeho pohledávky v přihlášce č. 4 ve výši 157.585,39 Kč a pohledávky v přihlášce č. 6 ve výši 9.032,35 Kč Intrum Justitia Czech, s.r.o., IČ: 27221971, Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, Nové Město.

Jelikož insolvenční správkyně oznámila soudu dne 16. 11. 2015, že se od ledna 2015 stala plátkyní DPH, soud promítl tuto skutečnost ve výroku II. usnesení o schválení oddlužení.

Podle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo zejména částečným postoupením pohledávky věřitele MONETA Money Bank, a.s., IČ: 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka v souladu s touto změnou; současně ve výroku II. upravil obchodní firmu tohoto věřitele.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 11. listopadu 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně