KSBR 38 INS 29395/2015-A-10
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 29395/2015-A-10

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužnice: Kateřina anonymizovano , anonymizovano , IČ: 02632641, 763 11 Lípa, o návrhu soudního exekutora JUDr. Milana Makaria, Exekutorský úřad Praha-západ, se sídlem Plzeňská 298/276m 151 23 Praha 5, ze dne 27. 11. 2015 na vydání předběžného opatření

takto:

I. Návrh, aby insolvenční soud nařídil předběžné opatření, kterým se omezí účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, a to tak, že se soudnímu exekutorovi JUDr. Milanu Makariovi, Exekutorský úřad Praha-západ, umožňuje provést dražbu spoluvlastnického podílu povinné o velikosti ideální 1/3 k nemovitým věcem specifikovaným v návrhu nařízenou v rámci exekuce vedené pod sp. zn. 156 EX 3530/14 s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 38 INS 29395/2015 k dispozici v tomto řízení, s e z a m í t á .

II. Insolvenční soud u k l á d á navrhovateli, aby ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil na účet Krajského soudu v Brně č.: 3703-5720621/0710, variabilní symbol: 3849293955, konstantní symbol: 1148, nebo v kolcích na připojeném tiskopise soudní poplatek ve výši 1.000,-Kč za rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření.

Odůvodnění:

Dne 25. 11. 2015 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužnice, v němž se dlužnice domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení. Podáním doručeným soudu dne 27. 11. 2014 soudní exekutor JUDr. Milan Makarius dále jen navrhovatel ) navrhl, aby insolvenční soud (dále též jen soud ) vydal předběžné opatření uvedené ve výroku. V návrhu uvedl mimo jiné, že insolvenční návrh dlužnice podala opětovně se stejným záměrem a je zcela účelově motivován snahou vyvolat důsledky předpokládané ustanovením § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona a zabránit tak připravované dražbě . Podle navrhovatele jsou splněny podmínky pro vydání předběžného opatření podle § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona. Podle ustanovení § 82 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ ) předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Podle odstavce 2 písm. b) tohoto ustanovení může insolvenční soud předběžným opatřením omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) IZ lze výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. V dané věci soud usnesením č.j.-A-9 ze dne 8. 12. 2015 rozhodl o úpadku dlužnice a povolil jí oddlužení.

Podle § 140e odst. 1 IZ v době, po kterou trvají účinky rozhodnutí o úpadku, nelze nařídit nebo zahájit výkon rozhodnutí nebo exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty; to neplatí pro nařízení nebo zahájení výkonu rozhodnutí nebo exekuce na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5.

Jelikož v dané věci trvají účinky rozhodnutí o úpadku, soud navržené předběžné opatření zamítl.

Soudní poplatek byl navrhovateli vyměřen podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. h), § 7 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a položky 5 Sazebníku poplatků, který je přílohou zákona o soudních poplatcích, za návrh na nařízení předběžného opatření ve výši 1.000,-Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Osobou oprávněnou k podání odvolání proti usnesení, kterým soud návrh na vydání předběžného opatření odmítl, je osoba, která návrh podala.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici a navrhovateli se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 8. prosince 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně