KSBR 38 INS 2908/2008-B-42
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 2908/2008-B-42

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Pavel anonymizovano , anonymizovano , 763 15 Všemina 201, korespondenční adresa: Kvítková 80, 760 01 Zlín, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Poslední odstavec výroku II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 2908/2008-B-10 ze dne 12. 11. 2008, ve znění usnesení č.j. KSBR 38 INS 2908/2008-B-23 ze dne 24. 7. 2009, s e d o p l ň u j e takto: Ode dne 1. května 2012 je dlužník povinen hradit splátky věřitelům ze svého příjmu z trvalého pracovního poměru, který pobírá od svého zaměstnavatele (SAS union s.r.o., IČO: 269 50 120, tř. T. Bati 299, 764 22 Zlín), a z invalidního důchodu, který pobírá od České správy sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5.

II. Výrok IV. usnesení Krajského soudu v Brně č.j.-B-10 ze dne 12. 11. 2008, ve znění usnesení č.j.-B-23 ze dne 24. 7. 2009, s e n a h r a z u j e tímto textem:

Plátci mzdy dlužníka (SAS union s.r.o., IČO: 269 50 120, tř. T. Bati 299, 764 22 Zlín) se přikazuje, aby po doručení tohoto rozhodnutí prováděl ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníka stanovené srážky a nevyplácel sražené částky dlužníkovi, ale zasílal je insolvenčnímu správci na účet, jehož číslo mu insolvenční správce za tímto účelem neprodleně sdělí,

Plátci invalidního důchodu dlužníka (Česká správa sociálního zabezpečení) se přikazuje, aby po doručení tohoto rozhodnutí nevyplácel invalidní důchod dlužníkovi, ale zasílal jej insolvenčnímu správci na účet, jehož číslo mu insolvenční správce za tímto účelem neprodleně sdělí.

III. Výrok V. usnesení Krajského soudu v Brně č.j.-B-10 ze dne 12. 11. 2008, ve znění usnesení č.j.-B-23 ze dne 24. 7. 2009, s e m ě n í tak, že insolvenčnímu správci se ukládá, aby každý měsíc překontroloval výši částky, kterou mu plátce mzdy dlužníka a plátce jeho důchodu poukážou na jím určený účet (tedy zda součet srážek z obou příjmů odpovídá zákonné srážce), dále aby si ponechal částku 900,-Kč jako svou odměnu a náhradu hotových výdajů a zbylou částku aby rozvrhl mezi věřitele způsobem uvedeným v bodě II. tohoto usnesení. Příslušné splátky insolvenční správce poukáže jednotlivým věřitelům do 5 dnů po připsání částek od plátce mzdy dlužníka a plátce jeho důchodu na jeho účet.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-10 ze dne 12. 11. 2008 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 24. 11. 2008. Usnesením č.j. KSBR 38 INS 2908/2008-B-23 ze dne 24. 7. 2009 soud toto usnesení změnil, jelikož došlo ke změně výše pohledávek věřitelů.

Přípisem doručeným soudu dne 9. 2. 2011 sdělil dlužník soudu, že je od 1. 2. 2011 opět zaměstnán a předložil kopii pracovní smlouvy. Přípisem doručeným soudu dne 29. 6. 2011 sdělil na výzvu soudu insolvenční správce, že dlužník přerušil zasílání splátek na jeho účet s odkazem na snížení osobních příjmů, ale od března 2011 opět plní své povinnosti řádně.

Přípisem doručeným soudu dne 18. 1. 2012 sdělil dlužník, že mu vzrostly výdaje, a proto požádal insolvenčního správce o snížení měsíčních splátek a prodloužení doby splátkového období. Dle dlužníka je insolvenční správce s jeho situací obeznámen od října 2011, ale neozývá se mu, proto se dlužník obrací na soud.

Přípisem doručeným soudu dne 5. 4. 2012 insolvenční správce k výzvě soudu sdělil, že dlužník od srpna 2011 neplní svou povinnost a se správcem nekomunikuje.

S ohledem na nepravidelné plnění ze strany dlužníka a na změnu zákonné úpravy oddlužení po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře v daném řízení (ustanovení § 406 odst. 3 písm. d) insolvenčního zákona), změnil soud usnesení o schválení oddlužení tak, že přikázal plátci mzdy a plátci důchodu dlužníka provádět ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníka stanovené srážky a nevyplácet sražené částky dlužníkovi, ale zasílat je insolvenčnímu správci, respektive nevyplácet invalidní důchod dlužníkovi, ale zasílat jej insolvenčnímu správci.

Insolvenčnímu správci pak soud uložil, aby plátci mzdy a plátci důchodu dlužníka neprodleně sdělil číslo účtu, na který mu mají zasílat částky sražené z příjmu dlužníka, dále aby každý měsíc překontroloval výši těchto částek tak, aby jejich součet odpovídal možné zákonné srážce, a aby po odečtení své odměny rozvrhl zbylou částku mezi věřitele vždy do 5 dnů po připsání částek od plátce mzdy dlužníka a plátce jeho důchodu na jeho účet.

Pro úplnost soud dodává, že žádosti dlužníka o snížení splátek nelze vyhovět, jelikož jejich výši stanovuje zákon a soud se od této úpravy v této fázi řízení již nemůže odchýlit.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

O právech a povinnostech plátce mzdy dlužníka po doručení tohoto rozhodnutí platí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu o plátci mzdy při výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného. Částky sražené ze mzdy dlužníka zasílá jeho plátce mzdy insolvenčnímu správci, a to bez zřetele k tomu, že toto rozhodnutí dosud není v právní moci. Invalidní důchod zasílá jeho plátce insolvenčnímu správci, a to bez zřetele k tomu, že toto rozhodnutí dosud není v právní moci.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, insolvenčnímu správci a zástupci věřitelů se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 16. dubna 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudce