KSBR 38 INS 2893/2016-B-18
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 2893/2016-B-18

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníků: a) Anna anonymizovano , anonymizovano , Na Stříbře 2, 664 12 Oslavany, a b) Ivan anonymizovano , anonymizovano , IČ: 46920439, Na Stříbře 2, 664 12 Oslavany, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

Insolvenční soud povoluje Mgr. Janě anonymizovano , anonymizovano , Růžová 110/58, 664 12 Oslavany, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků, a to těchto nemovitých věcí: pozemek parc.č. 913-ostatní plocha, součástí pozemku je stavba nezapsaná v katastru nemovitostí-garáž, v k.ú. Oslavany, obec Oslavany, zapsáno v katastru nemovitostí na LV 1795 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Brno-venkov.

Odůvodnění: Podáním ze dne 12. 9. 2016 se Mgr. Jana anonymizovano (dále jen navrhovatelka ), domáhala jakožto dcera dlužníka a) povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku uvedeného ve výroku z majetkové podstaty ve smyslu § 295 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ ). V žádosti uvedla, že vlastní a užívá dům v Oslavanech č.p. 110 stojící na sousedním pozemku a že uvedená nemovitost představuje z části předzahrádku k jejímu domu a funkčně s jejím domem souvisí. Za uvedenou nemovitost nabídla cenu 150.000,-Kč, která odpovídá ceně dle znaleckého posudku, s tím, že uhradí daň z nabytí nemovitých věcí. K návrhu se podáním doručeným soudu dne 28. 9. 2016 vyjádřila insolvenční správkyně; v podání sdělila, že s udělením výjimky souhlasí.

Podle § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. isir.justi ce.cz

Podle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru, může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

V dané věci vykonává působnost věřitelského výboru ve smyslu § 61 odst. 2 IZ soud.

Jelikož soud neshledal důvody, pro které by neměl výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty povolit, rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení:

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům, insolvenční správkyni a osobě, která návrh podala, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze osoba, která návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně; lhůta k podání odvolání začne běžet ode dne, kdy bude usnesení doručeno zvláštním způsobem (§ 295 odst. 3 IZ).

Krajský soud v Brně dne 14. října 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně