KSBR 38 INS 2883/2010-B-39
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 2883/2010-B-39

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužnice: Hana anonymizovano , anonymizovano , U Klafárku 2039/5, 591 01 Žďár nad Sázavou, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 46 INS 2883/2010-B-23 ze dne 28. 12. 2010 s e m ě n í tak, že dlužnici se ukládá, aby nadále-počínaje dnem 20. června 2012-platila nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému dvacátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. l: O.K.V. Leasing, s.r.o., IČO: 634 87 063, Strojírenská 396, 591 01 Žďár nad Sázavou, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 38.105,-Kč, 8,75 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 2: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČO: 618 60 069, Pernštýnské nám. 80, 530 02 Pardubice, Staré Město, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 124.867,-Kč, 28,66 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 3: SMART Capital, a.s., IČO: 268 65 297, Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 27.349,-Kč, 6,28 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 4: COFIDIS s.r.o., IČO: 271 79 907, Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 21.838,84 Kč, 5,01 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 5: GE Money Bank, a.s., IČO: 256 72 720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 207.753,64 Kč, 47,68 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 6: CETELEM ČR, a.s., IČO: 250 85 689, Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 15.781,-Kč, 3,62 % z těchto příjmů.

II. Insolvenčnímu správci se ukládá, aby částky, které od 20. ledna 2011 nevyplácel v souladu s výrokem VII. usnesení č.j. KSBR 46 INS 2883/2010-B-23 ze dne 28. 12. 2010 věřiteli č. 2 rozdělil jako mimořádnou splátku mezi ostatní věřitele podle poměru jejich pohledávek určeného tímto rozhodnutím.

Odůvodnění: Usnesením č.j. KSBR 46 INS 2883/2010-B-23 ze dne 28. 12. 2010 schválil insolvenční soud oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 28. 12. 2010.

Ve výroku VII. tohoto usnesení soud stanovil insolvenčnímu správci, aby vyplatil částky na úhradu popřených pohledávek uvedených ve výroku II. bod 2 tohoto usnesení věřitelům, jejichž pohledávka byla popřena, neprodleně po právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o zjištění těchto pohledávek. V případě, že by nedošlo ke zjištění některé z pohledávek, měl insolvenční správce rozdělit částky připadající podle splátkového kalendáře na jejich uspokojení mezi ostatní věřitele určené plánem jako mimořádnou splátku poměrně.

Pohledávky věřitele č. 2 byly na přezkumném jednání konaném dne 14. 9. 2010 částečně popřeny co do výše a věřitel č. 2 v zákonem stanovené lhůtě nepodal u soudu žalobu na určení těchto pohledávek; pohledávky jsou tedy zjištěny ve výši uvedené při jejich popření (§ 198 odst. 1 insolvenčního zákona).

Tím, že věřitel č. 2 nepodal žalobu na určení svých pohledávek, došlo ke změně výše závazků dlužnice zahrnutých do oddlužení. Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužnice podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení. Současně insolvenční soud uložil insolvenčnímu správci, aby částky, které dosud nevyplácel věřiteli č. 2, rozdělil jako mimořádnou splátku mezi ostatní věřitele podle poměru jejich pohledávek určeného tímto rozhodnutím.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 29. května 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudce