KSBR 38 INS 28678/2013-A-5
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 28678/2013-A-5

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužnice: Alena Macháňová, nar. 11. 1962, Tyršova 248, 798 58 Čechy pod Kosířem, zastoupené Mgr. Hanou Kuncovou, advokátkou se sídlem Marie Cibulkové 394, 140 00 Praha 4, o návrhu věřitele: GOLDENCASE LLC, se sídlem 3802 Rosecrans Street, San Diego, CA92110, USA, zastoupeného JUDr. Petrem Dítě, LL.M., advokátem se sídlem Horní náměstí 19, 772 00 Olomouc, na vydání předběžného opatření

takto:

I. Návrh, aby insolvenční soud rozhodl dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb. o vydání předběžného opatření, jímž omezí účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb. tak, že se umožní soudnímu exekutorovi, Mgr. Marcelu Kubisovi, provést již nařízenou exekuci, se zamítá.

II. Insolvenční soud u k l á d á navrhovateli, aby ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil na účet Krajského soudu v Brně, č.: 3703-5720621/0710, variabilní symbol: 4049286783, konstantní symbol: 1148, nebo v kolcích na připojeném tiskopise soudní poplatek ve výši 1.000,-Kč za rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření.

Odůvodnění: Dne 15. 10. 2013 podala dlužnice insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, kterým se domáhala rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře; usnesením-A-2 ze dne 15. 10. 2013 oznámil insolvenční soud (dále též jen soud ) zahájení insolvenčního řízení ve věci dlužnice. Podáním ze dne 21. 1. 2014 navrhovatel navrhl, aby soud vydal předběžné opatření uvedené ve výroku. V návrhu uvedl mimo jiné, že je věřitelem dlužnice z titulu smlouvy o úvěru ze dne 30. 10. 2008 a že do insolvenčního řízení ve věci dlužnice přihlásil dne 27. 11. 2013 svou pohledávku. Dle navrhovatele je proti dlužnici a jejímu manželovi (dále též jen dlužníci ) vedeno exekuční řízení ve prospěch oprávněného navrhovatele. Usnesením o nařízení exekuce č.j. 15 Nc 3328/2009-22, vydaným Okresním soudem v Prostějově dne 5. 1. 2010, byl provedením exekuce pověřen soudní exekutor Mgr. Marcel Kubis, Exekutorský úřad Šumperk; exekuce byla nařízena podle vykonatelného rozhodčího nálezu Mgr. Tomáše Cimbota č.j. RŘ obch. 15/2009 ze dne 8. 10. 2009. Dále navrhovatel uvedl, že během exekučního řízení učinili dlužníci množství procesních úkonů, které navrhovatel považuje za ryze účelové a obstrukční ; jejich cílem bylo zdržet co nejdéle exekuční řízení tak, aby nemohlo dojít k prodeji nemovitostí ve společném jmění dlužníků. Dále poukázal na to, že dlužníci podali dne 16. 5. 2013 insolvenční návrhy doručené soudu 3 hodiny před začátkem dražebního jednání, a znemožnili tak provedení dražby nemovitostí. Návrhy dlužníků později soud odmítl (řízení byla vedena pod sp. zn. KSBR 38 INS 13780/2013 a KSBR 38 INS 13781/2013), což dlužníkům nezabránilo podat je znovu. Podle navrhovatele dlužníci zneužívají účinky zahájení insolvenčního řízení dle ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, kdy takto blokují vedené exekuční řízení svými insolvenčními návrhy, které ve skutečnosti nejsou myšleny vážně. Dále navrhovatel poukázal na rozhodnutí soudů v obdobných věcech, a to na usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. 3 VSOL 355/2013-A-19 ze dne 19. července 2013 a usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 38 INS 12786/2013-A-14 ze dne 8. srpna 2013. Podle navrhovatele jsou splněny všechny předpoklady pro vydání předběžného opatření dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) IZ, neboť shora uvedeným chováním dlužníků je splněna jak podmínka požadující k vydání takovéhoto předmětného předběžného opatření existenci důvodů hodných zvláštního zřetele, tak i druhá podmínka, a to že nařízení takovéhoto předběžnému opatření neodporuje společnému zájmu věřitelů, neboť jediným přihlášeným věřitelem je pouze navrhovatel .

Podle ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Podle odstavce 2 písm. b) tohoto ustanovení může insolvenční soud předběžným opatřením omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) IZ lze výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést.

V dané věci soud neshledal důvody hodné zvláštního zřetele, které by jej opravňovaly k omezení účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, tedy které by v daném případě umožnily soudnímu exekutorovi provést nařízenou exekuci majetku dlužnice. Soudu je z úřední činnosti známo, že dlužnice podala insolvenční návrh u zdejšího soudu dne 16. 5. 2013. Dne 7. 8. 2013 vydal soud usnesení č.j. KSBR 38 INS 13781/2013-A-6, kterým insolvenční návrh odmítl, neboť v němž dlužnice nepopsala dostatečně okolnosti osvědčující její úpadek; usnesení nabylo právní moci dne 8. 10. 2013 poté, co je v odvolacím řízení potvrdil Vrchní soud v Olomouci. Dne 15. 10. 2013 (tedy bezprostředně poté, co rozhodnutí nabylo právní moci) pak podala dlužnice další insolvenční návrh, o němž soud z kapacitních důvodů dosud nerozhodl. V tomto návrhu dlužnice doplnila chybějící tvrzení o splatnosti závazků, a její insolvenční návrh je tak dostačujícím podkladem pro vydání rozhodnutí o úpadku dlužnice a povolení oddlužení; nelze proto tvrdit-jak činí navrhovatel ve svém návrhu-že insolvenční návrhy dlužnice ve skutečnosti nejsou myšleny vážně .

Nelze rovněž v této souvislosti přehlédnout, že navrhovatel podal přihlášku své pohledávky pouze do insolvenčního řízení ve věci dlužnice, ač je mu známo, že má totožnou pohledávku i vůči manželovi dlužnice, v jehož věci se vede u zdejšího soudu insolvenční řízení pod sp. zn. KSBR 38 INS 33085/2013. Není tak zřejmé, jakou pohledávku, v jaké výši a v jakém pořadí by do tohoto insolvenčního řízení přihlásil poté, co by soud nařídil předběžné opatření a co by došlo k prodeji nemovitostí. K tomu soud dále poznamenává, že oba dlužníci ve svých návrzích požádali o společné projednání jejich věcí, což však-s ohledem na novou úpravu provedenou ustanovením § 83a IZ-již nebude možné provést. Lze tak očekávat, že pokud dlužníci budou trvat na společném projednání jejich věcí (a s ohledem na společný zajištěný závazek vůči navrhovateli by to bylo nanejvýš žádoucí), měli by vzít své insolvenční návrhy zpět a podat společný návrh ve smyslu § 394a IZ.

Jelikož soud neshledal důvody hodné zvláštního zřetele pro omezení účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření zamítl. Pokud navrhovatel ve svém návrhu poukázal na usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. 3 VSOL 355/2013-A-19 ze dne 19. července 2013 a usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 38 INS 12786/2013-A-14 ze dne 8. srpna 2013, tak k tomu soud uvádí, že obě byla vydána za jiné situace (opakované nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení dlužníkem a opakované zpětvzetí insolvenčního návrhu dlužníkem), takže na daný případ je nelze aplikovat.

Soudní poplatek byl navrhovateli vyměřen podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. h), § 7 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a položky 5 Sazebníku poplatků, který je přílohou zákona o soudních poplatcích, za návrh na nařízení předběžného opatření ve výši 1.000,-Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Osobou oprávněnou k podání odvolání proti usnesení, kterým soud návrh na vydání předběžného opatření odmítl, je osoba, která návrh podala.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici a navrhovateli se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 29. ledna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Kateřina Korberová samosoudce