KSBR 38 INS 28293/2014-B-15
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 28293/2014-B-15

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužnice: Kamila Zapletalová, nar. 31. 1. 1978, Mokrá II 291, 760 01 Zlín, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 28293/2014-B-6 ze dne 9. 4. 2015, s e m ě n í tak, že dlužnici se ukládá, aby nadále platila nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenční správkyně vždy ke každému pětadvacátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 1: MONETA Money Bank, a.s., IČ: 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, Michle, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 2.400,52 Kč, 0,64 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 2: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ: 61860069, Klimentská 1216/64, 110 00 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 115.120,-Kč, 30,52 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 3: JET Money s.r.o., IČ: 25858246, Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 17.808,-Kč, 4,72 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 6: HELP FINANCIAL s.r.o., IČ: 26440334, Příčná 1217, 293 06 Kosmonosy, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 65.060,-Kč, 17,25 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 7: Fair Credit International, SE, IČ: 04424115, Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 5.200,-Kč, 1,38 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 8: Door Financial a.s., IČ: 29016126, Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 8.799,99 Kč, 2,33 % z těchto příjmů,

7/ věřiteli č. 9: Balbec Invest S.á r.l., rue de Neudorf 560A, L-2220 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 18.045,09 Kč, 4,78 % z těchto příjmů, isir.justi ce.cz

8/ věřiteli č. 10: Intrum Justitia Czech, s.r.o., IČ: 27221971, Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, Nové Město, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 144.753,66 Kč, 38,38 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-6 ze dne 9. 4. 2015 schválil insolvenční soud oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 24. 4. 2015.

Usnesením č.j.-P-1-3 ze dne 28. 7. 2016 rozhodl insolvenční soud o přihlášce pohledávky č. 1 ve výši 147.154,18 Kč věřitele MONETA (dříve GE) Money Bank, a.s., IČ: 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, ve věci návrhu na změnu v osobě insolvenčního věřitele tak, že na místo původního věřitele vstoupil dne 19. 4. 2016 do insolvenčního řízení ve smyslu § 18 insolvenčního zákona nabyvatel jeho pohledávky ve výši 144.753,66 Kč Intrum Justitia Czech, s.r.o., IČ: 27221971, Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, Nové Město.

Usnesením č.j.-P-4-3 ze dne 27. 6. 2016 rozhodl insolvenční soud o přihlášce pohledávky č. 4 ve výši 14.584,88 Kč věřitele ANO spořitelní družstvo, IČ: 26137755, Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3-Žižkov, ve věci návrhu na změnu v osobě insolvenčního věřitele tak, že na místo původního věřitele vstoupil dne 15. 3. 2016 do insolvenčního řízení ve smyslu § 18 insolvenčního zákona nabyvatel jeho pohledávky ve výši 14.584,88 Kč Balbec Invest S.á r.l., rue de Neudorf 560A, L-2220 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství.

Usnesením č.j.-P-5-3 ze dne 27. 6. 2016 rozhodl insolvenční soud o přihlášce pohledávky č. 5 ve výši 3.460,21 Kč věřitele EC Financial Services a.s., IČ: 24243744, Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3-Žižkov, ve věci návrhu na změnu v osobě insolvenčního věřitele tak, že na místo původního věřitele vstoupil dne 15. 3. 2016 do insolvenčního řízení ve smyslu § 18 insolvenčního zákona nabyvatel jeho pohledávky ve výši 3.460,21 Kč Balbec Invest S.á r.l., rue de Neudorf 560A, L-2220 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství.

Ve výroku II. taktéž soud promítl změnu obchodní firmy věřitele č. 1 a změnu v osobě věřitele č. 7 (nové identifikační číslo).

Dle § 407 odst. 3 insolvenčního zákona (dále jen IZ ) rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo mimo jiné částečným postoupením pohledávky věřitele č. 1 a postoupením pohledávek věřitelů č. 4 a č. 5, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužnice podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 19. října 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně