KSBR 38 INS 27320/2013-B-7
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 38 INS 27320/2013-B-7

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužnice: Lucie Půlkrábková, nar. 14. 7. 1980, bytem Jihlava, Buková 557/5, PSČ 586 01, o změně usnesení o schválení oddlužení

takto:

Výrok II. usnesení č.j. KSBR 38 INS 27320/2013-B-5 o schválení oddlužení ze dne 17. 9. 2014 s e m ě n í tak, že poslední věta nově zní:

První splátku je dlužnice povinna uhradit věřitelům ke dni 20. října 2014, a to ze svého příjmu z trvalého pracovního poměru, který pobírá od svého zaměstnavatele: Trenkwalder, a.s., Heřmanická 1648/5, 710 00 Ostrava, IČ: 25857011.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-5 ze dne 17. 9. 2014 rozhodl insolvenční soud o schválení oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře; jako zaměstnavatele dlužnice označil společnost CIMCOOL EUROPE-Czech Branch, organizační složka, se sídlem Jihlava, U Rybníka 10, PSČ 586 01, IČ: 61737810, kterou dlužnice uvedla v insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení.

Podáním doručeným soudu dne 19. 9. 2014 sdělila dlužnice, že jejím zaměstnavatelem je v současné době společnost Trenkwalder, a.s., Husova 1622/10, 586 01 Jihlava .

Podle § 407 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

S ohledem na změnu v osobě plátce mzdy bylo nutno změnit usnesení o schválení oddlužení způsobem, jak uvedeno ve výroku tohoto usnesení. Ostatní části výroku II. a další výroky usnesení o schválení oddlužení č.j.-B-5 ze dne 17. 9. 2014 zůstávají beze změny.

Poučení:

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 insolvenčního zákona), a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 6. října 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně