KSBR 38 INS 26972/2013-B-17
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 26972/2013-B-17

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Martin anonymizovano , anonymizovano , 696 74 Velká nad Veličkou, o změně usnesení o schválení oddlužení

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 26972/2013-B-9 ze dne 13. 10. 2014 s e m ě n í tak, že

-výrok II., poslední odstavec, zní takto:

Splátky je dlužník povinen hradit věřitelům z příjmu získaného činností osoby samostatně výdělečně činné.

-výrok IV. zní takto:

Dlužníku se ukládá, aby poukazoval vždy k pětadvacátému dni v měsíci k rukám insolvenčního správce částku, jejíž výši určí a neprodleně dlužníku sdělí insolvenční správce (výši splátky insolvenční správce vypočte tak, aby z ní dlužník po uplynutí 5 let uhradil alespoň 30 % zjištěných pohledávek nezajištěných věřitelů), jako zálohu, a to na účet, jehož číslo mu insolvenční správce za tímto účelem sdělí. Dále se dlužníkovi ukládá, aby vždy po skončení účetního období insolvenčnímu správci předložil daňové přiznání a veškeré doklady prokazující jeho příjmy a skutečné náklady vynaložené k jejich dosažení; v případě, že srážky z takto vypočteného čistého příjmu dlužníka budou vyšší než poskytnutá záloha, bude dlužník povinen tuto částku poukázat správci.

-výrok VI., který zní takto:

Insolvenčnímu správci se ukládá, aby si z částky, kterou mu dlužník poukáže v příslušném měsíci na určený účet, ponechal částku 900,-Kč jako svou odměnu a náhradu hotových výdajů a k tomu daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby a zbylou částku aby rozvrhl mezi věřitele způsobem uvedeným v bodě II. měněného usnesení. Příslušné splátky insolvenční správce poukáže jednotlivým věřitelům do 5 dnů od připsání částky od dlužníka na jeho účet. isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-9 ze dne 13. 10. 2014 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře; usnesení nabylo právní moci dne 4. 11. 2014.

Podáním doručeným soudu dne 9. 9. 2016 oznámil dlužník soudu, že od 1. 9. 2016 se živí jako osoba samostatně výdělečně činná (IČ: 05342155), a současně požádal soud o sdělení způsobu placení měsíčních splátek určených věřitelům.

Dle § 407 odst. 3 insolvenčního zákona (dále jen IZ ) rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo ukončením pracovního poměru dlužníka a následně zahájením jeho podnikání jako osoby samostatně výdělečně činné, změnil insolvenční soud usnesení o schválení oddlužení dlužníka.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 18. října 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně