KSBR 38 INS 26616/2014-B-9
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 26616/2014-B-9

Usnese ní

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Jiří anonymizovano , anonymizovano , Velké náměstí 115, 767 01 Kromě říž, korespondenční adresa: Novosady 809, 768 61 Bystřice pod Hostýne m, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

tak to :

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 26616/2014-B-7 ze dne 27. 4. 2015 s e m ě n í tak, že dlužníkovi se ukládá, aby nadále platil nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému pětadvacátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900,-Kč, případně daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, stane-li se insolvenční správce jejím plátcem, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 1: Město Kroměříž, IČ: 00287351, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 984,-Kč, 0,10 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 2: Budějovický Budvar, národní podnik, IČ: 00514152, Karolíny Světlé 4, 370 21 České Budějovice, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 111.182,-Kč, 11,64 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 3: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ: 61860069, Klimentská 1216/64, 110 00 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 79.066,-Kč, 8,28 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 4: Internethome, s.r.o., IČ: 24161357, Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha-Michle, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 9.889,-Kč, 1,04 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 5: Citibank Europe plc, reg. č.: 132781, North Wall Quay 1 Dublin, Irsko, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 373.840,08 Kč, 39,14 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 6: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 64948242, Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4-Michle, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 77.672,99 Kč, 8,13 % z těchto příjmů,

7/ věřiteli č. 7: ESSOX s.r.o., IČ: 26764652, Senovážné nám. 231/7, 370 01 České Budějovice, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 38.967,36 Kč, 4,08 % z těchto příjmů,

8/ věřiteli č. 8: mBank S.A., reg. č.: 001254524, Senatorska 18, 009 50 Warszawa, Polsko, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 68.245,36 Kč, 7,15 % z těchto příjmů,

9/ věřiteli č. 9: RCI Financial Services, s.r.o., IČ: 25722328, Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4-Michle, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 94.563,14 Kč, 9,90 % z těchto příjmů,

10/ věřiteli č. 10: AB 4 B.V., Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 50.905,29 Kč, 5,33 % z těchto příjmů,

11/ věřiteli č. 11: AB 5 B.V., Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 49.803,06 Kč, 5,21 % z těchto příjmů.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-7 ze dne 27. 4. 2015 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 30. 4. 2015.

Věřitel č. 9: RCI Financial Services, s.r.o., IČ: 25722328, Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4-Michle, vzal podáním doručeným soudu dne 6. 11. 2015 svou přihlášku pohledávky ve výši 183.553,86 Kč zpět. Usnesením č.j.-P-9-3 ze dne 18. 11. 2015 vzal insolvenční soud na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky ve výši 183.553,86 Kč; usnesení nabylo právní moci dne 18. 12. 2015. Po právní moci usnesení zůstala věřiteli v předmětném insolvenčním řízení zjištěná pohledávka ve výši 94.563,14 Kč, soud proto neukončoval jeho účast v řízení.

Dle § 407 odst. 3 insolvenčního zákona (dále jen IZ ) rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo částečným zpětvzetím přihlášky pohledávky věřitele č. 9, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na

úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 9. února 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně