KSBR 38 INS 2648/2011-B-27
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 2648/2011-B-27

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužnice: Martina anonymizovano , anonymizovano , bytem Moravany, Květná 167/4, PSČ 664 48, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 2648/2011-B-8 ze dne 24. 6. 2011 ve znění usnesení č.j. KSBR 38 INS 2648/2011-B-9 ze dne 28. 7. 2011 s e m ě n í tak, že dlužnici se ukládá, aby nadále-počínaje dnem 20. března 2014- platila nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenční správkyně vždy ke každému dvacátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. l: Home Credit a.s., se sídlem Brno, Moravské náměstí 249/8, PSČ 602 00, IČ: 26978636, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 36.279,99 Kč, 11,45 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 2: EOS KSI Česká republika, s.r.o., se sídlem Praha 4, Novodvorská 994, PSČ 140 00, IČ: 25117483, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 11.509,98 Kč, 3,63 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 4: GE Money Bank, a.s., se sídlem Praha 4, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28, IČ: 25672720, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 269.121,61 Kč, 84,92 % z těchto příjmů.

II. Insolvenční správkyni se ukládá, aby částky, které od 20. července 2011 nevyplácela v souladu s výrokem VI. usnesení č.j.-B-8 ze dne 24. 6. 2011 věřiteli č. 3: CETELEM ČR, a.s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 5/3208, PSČ 150 00, IČ: 25085689, rozdělila jako mimořádnou splátku mezi ostatní věřitele podle poměru jejich pohledávek určeného tímto rozhodnutím.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-8 ze dne 24. 6. 2011 schválil insolvenční soud oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 27. 6. 2011. Usnesením č.j. -B-9 ze dne 28. 7. 2011 změnil insolvenční soud splátkový kalendář ve výroku II. a VI. původního usnesení; usnesení nabylo právní moci dne 2. 8. 2011. Ve výroku VI. původního usnesení soud uložil insolvenční správkyni mimo jiné, aby vyplatila částky připadající podle splátkového kalendáře na uspokojení pohledávky věřitele č. 3 ve výši 18.340,-Kč, tzn. 5,40 % (po změně splátkového kalendáře 5,47 %) příjmů dlužnice, tomuto věřiteli až po zjištění jeho pohledávky, resp. po právní moci rozhodnutí o zjištění pohledávky nebo po uplynutí lhůty k podání žaloby na určení pohledávky.

Pohledávku věřitele č. 3 popřely na přezkumném jednání konaném dne 2. 6. 2011 co do pravosti insolvenční správkyně i dlužnice. Věřitel č. 3 v zákonem stanovené lhůtě podal u soudu dne 1. 7. 2011 žalobu na určení pravosti pohledávky; žaloba byla usnesením č.j. 38 ICm 1729/2011-7 ze dne 1. 3. 2013 odmítnuta, neboť žalobce řádně a včas žalobu nedoplnil a neopravil; usnesení nabylo právní moci dne 21. 3. 2013.

Tím, že insolvenční správkyně a dlužnice popřely pohledávku věřitele č. 3, a tím, že tomuto věřiteli byla žaloba na určení pravosti pohledávky usnesením ze dne 1. 3. 2013 odmítnuta, došlo ke změně výše závazků dlužnice zahrnutých do oddlužení. Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužnice podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 17. února 2014