KSBR 38 INS 26275/2016-B-8
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 26275/2016-B-8

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Oldřich anonymizovano , anonymizovano , Kout II 377/12, 691 51 Lanžhot, o změně usnesení o schválení oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 26275/2016-B-6 ze dne 13. 3. 2017 se mění tak, že dlužníkovi se ukládá, aby nadále platil nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenční správkyně vždy ke každému pětadvacátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve výši 9.000,-Kč, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

Další část výroku II. zůstává beze změny s tím, že splátky je dlužník povinen uhradit věřitelům ze svého příjmu z trvalého pracovního poměru, který pobírá od zaměstnavatele RF, spol. s r.o., IČ: 35 820 349, Továrenská 15, 901 14 Malacky, Slovenská republika.

II. Výrok IV. usnesení Krajského soudu v Brně č.j.-B-6 ze dne 13. 3. 2017 se nahrazuje tímto zněním: Dlužníku se přikazuje, aby po doručení tohoto usnesení zasílal vždy ke každému pětadvacátému dni v měsíci insolvenční správkyni na účet, jehož číslo mu insolvenční správkyně za tímto účelem neprodleně sdělí, částku 9.000,-Kč.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-6 ze dne 13. 3. 2017 schválil soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 13. 3. 2017.

Podáním doručeným soudu dne 10. 11. 2017 sdělila insolvenční správkyně Mgr. Darina Šlampová (dále jen insolvenční správkyně ), že dlužník jí dne 7. 11. 2017 sdělil, že od 1. 7. 2017 nastoupil do pracovního poměru u zahraničního zaměstnavatele, kde sice pobírá vyšší mzdu, má však vyšší náklady na dojíždění; z tohoto důvodu žádá o stanovení nižších isir.justi ce.cz než zákonem stanovených splátek. Dále insolvenční správkyně uvedla, že ze splátky v navržené výši 9.000,-Kč měsíčně by dlužník uhradil nezajištěným věřitelům za trvání účinků schválení oddlužení 100 % jejich pohledávek. Závěrem uvedla, že žádost dlužníka považuje za důvodnou, současně však poukázala na skutečnost, že dlužník má pracovní smlouvu na dobu určitou a že je v novém zaměstnání teprve čtyři měsíce. K přípisu připojila žádost dlužníka o stanovení nižších splátek ze dne 7. 11. 2017, výplatní lístky za období červenec-září 2017 a pracovní smlouvu ze dne 27. 6. 2017.

Soud po posouzení žádosti dlužníka a s přihlédnutím k doporučení insolvenční správkyně stanovil dlužníku splátky ve výši 9.000,-Kč měsíčně; z této částky by dlužník uhradil po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně pohledávky nezajištěných věřitelů ve výši 100 %.

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 insolvenčního zákona), a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 11. prosince 2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně