KSBR 38 INS 25591/2013-B-17
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 25591/2013-B-17

Usnesení Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužnice: Anna anonymizovano , anonymizovano , bytem Brno, Nádražní 4, PSČ 602 00, o změně usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře

takto: I. Poslední odstavec výroku I. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 25591/2013-B-8 ze dne 24. 9. 2014, ve znění usnesení č.j. KSBR 38 INS 25591/2013- B-14 ze dne 17. 5. 2016 a s e m ě n í tak, že dlužnice je nadále povinna hradit věřitelům splátky ze svého příjmu z trvalého pracovního poměru, který pobírá od svého zaměstnavatele: AB Facility Services s.r.o., IČ: 28930321, U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5, a z invalidního důchodu, který pobírá od ČR-České správy sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, PSČ 225 08, IČ: 00006963.

II. Výrok IV. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 25591/2013-B-8 ze dne 24. 9. 2014, ve znění usnesení č.j.-B-14 ze dne 17. 5. 2016 s e m ě n í tak, že plátci mzdy dlužnice se přikazuje, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl ze mzdy dlužnice stanovené srážky a nevyplácel sražené částky dlužnici, ale zasílal je insolvenčnímu správci na účet, jehož číslo mu insolvenční správce za tímto účelem neprodleně sdělí. Plátci invalidního důchodu dlužnice se přikazuje, aby po doručení tohoto usnesení nevyplácel invalidní důchod dlužnici, ale zasílal jej v celé výši insolvenčnímu správci na účet, jehož číslo mu za tímto účelem insolvenční správce sdělí.

III. Výrok V. usnesení Krajského soudu v Brně č.j.-B-8 ze dne 24. 9. 2014, ve znění usnesení č.j.-B-14 ze dne 17. 5. 2016 zní nadále tak, že insolvenčnímu správci se ukládá, aby měsíčně prováděl přepočet částky použitelné ke splátkám tak, že sečte příjem z pracovního poměru dlužnice s jejím invalidním důchodem, z této částky vypočte srážku v zákonné výši dle kalkulátoru splátek (případný zbytek invalidního důchodu vrátí dlužnici), z této částky si ponechá částku 900,-Kč jako svou odměnu a náhradu hotových výdajů a k tomu daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby a zbylou částku rozvrhne mezi věřitele způsobem uvedeným v bodě II. měněného usnesení. Příslušné splátky insolvenční správce poukáže jednotlivým věřitelům do 5 dnů po připsání příslušných srážek z příjmů dlužnice na jeho účet.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-8 ze dne 24. 9. 2014 schválil insolvenční soud oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře; usnesení nabylo právní moci dne 29. 9. 2014. isir.justi ce.cz

Podáním doručeným soudu dne 5. 10. 2016 insolvenční správce sdělil, že dlužnice dne 1. 9. 2016 uzavřela novou pracovní smlouvu se zaměstnavatelem AB Facility Services s.r.o., IČ: 28930321, U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5; dle mzdového výměru dlužnice a její výplatní pásky za měsíc září 2016 činí průměrná mzda dlužnice 12.299,-Kč měsíčně. Současně dlužnice dle insolvenčního správce nadále pobírá invalidní důchod ve výši 4.622,-Kč měsíčně. Jelikož zákonná srážka z aktuálních příjmů dlužnice dosahuje výše 6.132,-Kč měsíčně, tedy činí více než soudem určená měsíční srážka ve výši 2.500,-Kč z jejího invalidního důchodu, která byla soudem stanovena z důvodu absence dalších příjmů dlužnice a to na její žádost, požádal insolvenční správce soud o zvážení změny usnesení o schválení oddlužení.

Podle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k nimž došlo uzavřením nového pracovního poměru dlužnice, upravil insolvenční soud povinnosti uložené dlužnici, plátci její mzdy a plátci jejího invalidního důchodu tak, aby dlužnice ze svých měsíčních příjmů platila nezajištěným věřitelům částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo exekuci uspokojeny přednostní pohledávky.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 30. listopadu 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně