KSBR 38 INS 25493/2015-B-71
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 25493/2015-B-71

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: APOS-AUTO, s.r.o., IČ: 479 06 260, Pražská 1602/7, 678 01 Blansko, zastoupeného Mgr. Petrem Kuhnem, advokátem se sídlem 28. října 767/12, 110 00 Praha 1, o schválení reorganizačního plánu

takto:

Insolvenční soud schvaluje reorganizační plán dlužníka ze dne 30. 8. 2016 zveřejněný v insolvenčním rejstříku téhož dne.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením č.j.-B-49 ze dne 23. 9. 2016 schválil insolvenční soud (dále též jen soud ) zprávu o reorganizačním plánu dlužníka ze dne 18. 9. 2016 a k projednání reorganizačního plánu a hlasování o jeho přijetí svolal na den 14. 10. 2016 schůzi věřitelů.

Podle § 344 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ ) k projednání reorganizačního plánu a hlasování o jeho přijetí dochází na schůzi věřitelů, která je svolána jen za tímto účelem. O přijetí reorganizačního plánu se v takovém případě hlasuje ve skupinách věřitelů, stanovených reorganizačním plánem.

Na schůzi věřitelů konané dne 14. 10. 2016 podal právní zástupce dlužníka stručnou zprávu o principech, na nichž je postaven reorganizační plán, o uspokojení pohledávek věřitelů na jeho základě v porovnání s jejich uspokojením v případě konkursu a o způsobu provedení reorganizace. Dále uvedl, že reorganizační plán splňuje veškeré zákonné požadavky z hlediska rovného přístupu k věřitelům a z hlediska spravedlnosti. Také insolvenční správkyně uvedla, že reorganizační plán splňuje veškeré zákonné požadavky a je spravedlivý, rovný a otevřený ke všem věřitelům, a připojila se-rovněž s ohledem na dosavadní přístup dlužníka k plnění povinností po schválení reorganizace-k doporučení právního zástupce dlužníka schválit reorganizační plán.

Podle § 347 odst. 1, 2 a 3 IZ jestliže se pro přijetí reorganizačního plánu vyslovila většina hlasujících věřitelů skupiny, jejíž pohledávky představují nejméně polovinu celkové jmenovité hodnoty pohledávek hlasujících věřitelů této skupiny, platí, že tato skupina věřitelů isir.justi ce.cz reorganizační plán přijala. Jde-li o skupinu věřitelů uvedených v § 335, platí, že tato skupina přijala reorganizační plán, jestliže se pro jeho přijetí vyslovila většina společníků nebo členů dlužníka; u dlužníka se základním kapitálem musí souhrnný podíl těchto společníků nebo členů dlužníka současně představovat alespoň dvě třetiny základního kapitálu dlužníka. Má-li věřitel více pohledávek zařazených do různých skupin, hlasuje prostřednictvím každé takové pohledávky v těchto skupinách zvlášť.

V daném případě jsou podle reorganizačního plánu věřitelé rozdělení do čtyř skupin, přičemž o reorganizačním plánu hlasovaly tři skupiny věřitelů: věřiteli skupiny 1, 3 a 4 byl reorganizační plán přijat, věřitel skupiny 2 nehlasoval (jednání schůze věřitelů se nezúčastnil a nehlasoval ani prostřednictvím hlasovacího lístku), takže skupinou 2 nebyl reorganizační plán přijat.

Podle § 348 odst. 1 IZ insolvenční soud schválí reorganizační plán, jestliže a) je v souladu s tímto zákonem a jinými právními předpisy, b) lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že jím není sledován nepoctivý záměr, c) jej každá skupina věřitelů přijala nebo se podle § 347 odst. 4 považuje za skupinu, která jej přijala, d) každý věřitel podle něj získá plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem, ledaže přijímající věřitel souhlasí s nižším plněním, e) pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené byly uhrazeny nebo mají být podle reorganizačního plánu uhrazeny ihned poté, co se reorganizační plán stane účinným, ledaže bylo mezi dlužníkem a příslušným věřitelem dohodnuto jinak.

Podle § 348 odst. 2 IZ může insolvenční soud schválit reorganizační plán, i když není splněna podmínka uvedená v odstavci 1 písm. c), jestliže reorganizační plán přijala alespoň jedna skupina věřitelů, s výjimkou skupiny věřitelů uvedených v § 335. Učiní tak za předpokladu, že reorganizační plán zajišťuje rovné zacházení s každou zjištěnou pohledávkou v rámci každé skupiny věřitelů, která jej nepřijala, je-li ve vztahu ke každé takové skupině reorganizační plán spravedlivý a lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že schválení a uskutečnění reorganizačního plánu nepovede k dalšímu úpadku dlužníka nebo k jeho likvidaci, ledaže je likvidace reorganizačním plánem předvídána.

Podle § 349 odst. 1 IZ se považuje reorganizační plán ve vztahu ke každé skupině zajištěných věřitelů, která ho nepřijala, za spravedlivý, mají-li podle něj věřitelé takové skupiny získat k zajištění svých pohledávek stejný nebo obdobný druh zajištění, v témže pořadí, ke stejnému nebo obdobnému majetku dlužníka, případně k jinému majetku dlužníka nejméně stejné hodnoty, stanovené ke dni účinnosti reorganizačního plánu a obdržet plnění, jehož současná hodnota ke dni účinnosti reorganizačního plánu se bude rovnat nejméně hodnotě zajištění stanovené ve znaleckém posudku.

Po projednání reorganizačního plánu na schůzi věřitelů dospěl soud k závěru, že v daném případě jsou podmínky pro schválení reorganizačního plánu podle § 348 odst. 1 pism. a), b), d) a e) IZ splněny, přičemž v podrobnostech odkazuje na příslušné pasáže reorganizačního plánu.

Jak dále vyplývá z výše uvedeného, reorganizační plán nebyl přijat věřitelem skupiny 2 (zajištěný věřitel WOLLSDORF LEDER SCHMIDT & Co Ges.m.b.H., jehož pohledávka přihlášená ve výši 9.725.581,60 Kč byla popřena co do výše a pořadí), a nebyla tak splněna podmínka pro schválení reorganizačního plánu dle § 348 odst. 1 písm. c) IZ. Soud se proto zabýval splněním předpokladů ve smyslu § 348 odst. 2 IZ, tedy na prvním místě otázkou, zda reorganizační plán zajišťuje rovné zacházení s každou zjištěnou pohledávkou v rámci každé skupiny věřitelů, která jej nepřijala. S ohledem na skutečnost, že skupina 2 zahrnuje pouze jediného věřitele, je podmínka rovnosti v daném případě splněna. Dále se soud zabýval otázkou, je-li reorganizační plán ve vztahu ke skupině 2 spravedlivý ve smyslu § 349 odst. 1 IZ, a ve shodě s reorganizačním plánem (viz čl. 2.6.8.) dospěl k závěru, že i tato podmínka je splněna. Rovněž soud dospěl k závěru, že se zřetelem ke všem okolnostem (podrobně viz čl. 4. reorganizačního plánu) lze důvodně předpokládat, že schválení a uskutečnění reorganizačního plánu nepovede k dalšímu úpadku dlužníka nebo k jeho likvidaci (do okamžiku zahájení likvidace předvídané reorganizačním plánem).

Jelikož byly splněny všechny podmínky pro schválení reorganizačního plánu, rozhodl soud tak, jak je uvedeno ve výroku usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání mohou podat odvolání jen ti z věřitelů, kteří hlasovali pro odmítnutí reorganizačního plánu (§ 350 odst. 1 IZ).

Krajský soud v Brně dne 21. října 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně