KSBR 38 INS 25246/2014-A-73
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 25246/2014-A-73

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Vrtný a geologický průzkum s.r.o., Obchodní 1507, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 25440381, v řízení zahájeném na návrh věřitelů:

a) AUTON CZ, a.s., Petrská 1178/9, 110 00 Praha 1, IČ: 28173724, zastoupený Mgr. Alešem Miklem, advokátem se sídlem Palackého 211, 511 01 Turnov, b) LENAKO s.r.o., Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha 1, IČ: 28467507, zastoupený JUDr. Vlastimilem Vondráčkem, advokátem se sídlem V Jámě 699/5, 110 00 Praha 1, c) Servis leasing a.s., Václava Řezáče 315, 434 01 Most, IČ: 60196971, zastoupený JUDr. Žofií Chromcovou, advokátkou se sídlem Písecká 1968/9, 130 00 Praha 3, d) PUKKI TRADE s.r.o., Rašínova 103/2, 602 00 Brno, IČ: 29197856, zastoupený Mgr. Romanem Kezniklem LL.M., advokátem s sídlem Palackého třída 2203/186, 612 00 Brno, e) FORAGRI s.r.o., Bellušova 1859/34, 155 00 Praha 5, IČ: 24684511, f) J U T O společnost s ručením omezeným, Štítného 668/11, 709 00 Ostrava- Mariánské Hory, IČ: 46580557, zastoupený Mgr. Milanem Kvasnicou, advokátem se sídlem Na Úvoze 392, Bohumín-Záblatí, g) INSTAV BAU s.r.o., 337 01 Lhota pod Radčem 12, 1, IČ: 25241567, h) O-CONSULT s.r.o., Baarova 48/4, 460 01 Liberec 1-Staré město, IČ: 44567448, zastoupený JUDr. Antonínem Šmídkem, advokátem se sídlem, Jestřabí 974, Liberec 1, i) MAGUS ENERGO s.r.o., Pohankova 34/8, 628 00 Brno, IČ 60320028, zastoupený Mgr. Milanem Edelmannem, advokátem se sídlem, 267 12 Chrustenice 208, j) CB s.r.o., Na Rybníčku 387/6, 460 01 Liberec, IČ: 25404539. o odvolání věřitele c) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. 11. 2015, č.j. KSBR 38 INS 25246/2014-A-70,

takto:

Usnesení zdejšího soudu č.j.-A-70 ze dne 25. 11. 2015 se mění tak, že insolvenční řízení se nezastavuje (výrok I.) a povinnost zaplatit soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč se navrhovatelům neukládá (výrok III.).

Odůvodnění: Usnesením uvedeným ve výroku zastavil soud insolvenční řízení, jelikož navrhovatelé nezaplatili ve lhůtě stanovené soudem zálohu na náklady insolvenčního řízení ve stanovené výši 50.000,-Kč (zaplatili celkem pouze 23.186,-Kč).

Proti tomuto usnesení podal navrhovatel c) v zákonné lhůtě odvolání s tím, že zbytek zálohy byl doplacen dne 30. 11. 2015, a záloha tak byla zaplacena v plné výši.

Podle § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním. Podle § 36a odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, je asistent soudce oprávněn podílet se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro vyšší soudní úředníky; na jeho postavení se přiměřeně použijí ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků.

V dané věci vydala rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení asistentka soudkyně. Jak vyplývá ze záznamu účtárny soudu ze dne 1. 12. 2015, navrhovatel c) zaplatil dne 30. 11. 2015 na zálohu na náklady insolvenčního řízení částku 26.814,-Kč; záloha tak byla zaplacena v plné výši.

S ohledem na to, že odvolání navrhovatele c) je důvodné, soud napadené usnesení změnil tak, že insolvenční řízení se nezastavuje a povinnost zaplatit soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč se navrhovatelům neukládá.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku a navrhovatelům se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 8. prosince 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně