KSBR 38 INS 2483/2012-B-15
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 2483/2012-B-15

Usnese ní Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Lubomír anonymizovano , anonymizovano , Husova 165/5, 602 00 Brno, korespondenční adresa: Filipova 17, 635 00 Brno, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

tak to : Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 2483/2012-B-5 ze dne 13. 6. 20 s e m ě n í tak, že dlužníkovi se ukládá, aby nadále platil nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenční správkyně vždy ke každému desátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně ve výši 900,-Kč, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli: GE Money Auto, s.r.o., IČ: 60112743, Vyskočilova 1422/1a, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 46.440,75 Kč, 4,57 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 63998530, Budějovická 5, 140 21 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 2.725,-Kč, 0,27 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli: BNP Paribas Personal Finance, akciová společnost, 1 boulevard Haussmann, 750 09 Paříž, Francouzská republika, odštěpný závod BNP Paribas Personal Finance SA, IČ: 03814742, Karla Engliše 3208/5, 150 00 Praha 5, Smíchov, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 25.964,68 Kč, 2,56 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli: Home Credit a.s., IČ: 26978636, Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 257.323,34 Kč, 25,33 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli: Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 664.465,62 Kč, 65,42 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli: MobilKom, a.s., IČ: 48171000, Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 1.411,-Kč, 0,14 % z těchto příjmů,

7/ věřiteli: Česká kancelář pojistitelů, IČ: 70099618, Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 17.395,-Kč, 1,71 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-5 ze dne 13. 6. 2012 schválil soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 25. 6. 2012.

Věřitel Česká kancelář pojistitelů, IČ: 70099618, Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, uplatnil dne 6. 3. 2015 přihlášku pohledávky č. 7 v celkové výši 17.395,-Kč z titulu náhrady škody způsobené vozidlem, jehož vlastníkem a provozovatelem je dlužník; dlužník k datu způsobení škody neuzavřel povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem škodícího vozidla (regresní náhrada škody). Na zvláštním přezkumném jednání konaném dne 11. 6. 2015 byla přihláška pohledávky č. 7 výše uvedeného věřitele přezkoumána a zjištěna ve výši 17.395,-Kč.

Ke dni účinnosti přeshraniční fúze, tj. k 31. 5. 2015, přešel veškerý majetek, dluhy, práva a povinnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů společnosti CETELEM ČR, a.s., IČ: 25085689, na nástupnickou společnost BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, akciová společnost, 1 boulevard Haussmann, 750 09 Paříž, Francouzská republika, která v České republice podniká prostřednictvím svého odštěpného závodu BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, IČ: 03814742, Karla Engliše 3208/5, 150 00 Praha 5, Smíchov; s ohledem na změnu v osobě věřitele soud opravil jeho označení v bodě 3 výroku II. usnesen í.

Dle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo přezkoumáním a zjištěním přihlášky pohledávky č. 7 ve výši 17.395,-Kč, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů tak, že do něj zařadil pohledávku věřitele Česká kancelář pojistitelů, IČ: 70099618, Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, ve výši 17.395,-Kč, a to s účinností od 6. 3. 2015, kdy věřitel uplatnil pohledávku u soudu.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 20. července 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně