KSBR 38 INS 24590/2014-B-26
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 38 INS 24590/2014-B-26

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudkyně Mgr. Radmilou Kozákovou v insolvenční věci dlužníka: Josef anonymizovano , anonymizovano , IČ: 65817982, Pořádí 34, 687 51 Nivnice,

o návrhu Karla anonymizovano , anonymizovano , Suchá loz 289, 687 53, a Aleny anonymizovano , anonymizovano , Suchá loz 289, 687 53, na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

Insolvenční soud povoluje Karlu anonymizovano , anonymizovano , Suchá loz 289, 687 53, a Aleně anonymizovano , anonymizovano , Suchá loz 289, 687 53, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to stavby č.e. 1038 stojící na pozemku p.č. 3278/2, zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 207 pro obec a k.ú. Nivnice u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Uherský Brod.

Odůvodnění: Podáním doručeným soudu dne 29. 6. 2017 podal soudu Karel anonymizovano , anonymizovano , Suchá loz 289, 687 53, a Alena anonymizovano , anonymizovano , Suchá loz 289, 687 53 (dále jen navrhovatelé ) návrh, kterým se domáhali jakožto osoby blízké dlužníkovi (bratr dlužníka se svou manželkou) povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty uvedeného ve výroku ve smyslu § 295 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ ). Podáním doručeným soudu dne 30. 6. 2017 vyjádřila s návrhem souhlas insolvenční správkyně, současně sdělila soudu, že s prodejem předmětné nemovitosti za cenu 20.000,-Kč navrhovatelům souhlasili rovněž zajištění věřitelé a zástupce věřitelů, jejich vyjádření správkyně přiložila k podání.

Podle § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. isir.justi ce.cz

Podle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru, může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f) a g); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

V daném případě byly splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, proto ji soud navrhovatelům, jakožto osobám dlužníkovi blízkým, povolil.

Poučení: Toto usnesení je účinné a považuje se za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci a navrhovateli se však doručuje i zvlášť.

Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze osoba, která návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně (§ 295 odst. 3 IZ). Lhůta pro podání odvolání začne navrhovateli běžet ode dne, kdy mu bude usnesení doručeno zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 21. července 2017

Za správnost vyhotovení: Mgr. Radmila Kozáková, v.r. Renata Crhová asistentka soudkyně