KSBR 38 INS 24445/2014-B-14
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 24445/2014-B-14

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Bohumil anonymizovano , anonymizovano , Nádražní 318, 691 81 Březí, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 24445/2014-B-8 ze dne 30. 3. 2015 s e m ě n í tak, že dlužníkovi se ukládá, aby po dobu 5 let počítaných od 1. dubna 2015 platil nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenční správkyně vždy ke každému třicátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 1: MULTIRENT FINANCE s.r.o., IČ: 26978334, Ptašínského 311/8, 602 00 Brno, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 28.305,77 Kč, 1,21 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 2: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ: 61860069, Pernštýnské nám. 8, 530 02 Pardubice, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 613.566,-Kč, 26,29 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 3: AB 4 B.V., Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Nizozemí, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 228.661,36 Kč, 9,80 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 4: GE Money Bank, a.s., IČ: 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, Michle, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 159.007,33 Kč, 6,81 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 5: Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 404.421,89 Kč, 17,33 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 6: Česká republika-Česká správa sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, Křížová 25/1292, 225 08 Praha, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 100.159,-Kč, 4,29 % z těchto příjmů,

7/ věřiteli č. 7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČ: 47114304, Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 21.300,-Kč, 0,91 % z těchto příjmů,

8/ věřiteli č. 8: ESSOX s.r.o., IČ: 26764652, Senovážné nám. 231/7, 370 01 České Budějovice, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 97.603,-Kč, 4,18 % z těchto příjmů,

9/ věřiteli č. 9: Patria Real Brno, s.r.o., IČ: 26951517, Minská 411/27, 616 00 Brno, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 496.258,-Kč, 21,26 % z těchto příjmů,

10/ věřiteli č. 10: s Autoleasing, a.s., IČ: 27089444, Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 184.491,-Kč, 7,92 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-8 ze dne 30. 3. 2015 schválil soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 14. 4. 2015.

Věřitel s Autoleasing, a.s., IČ: 27089444, Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4, uplatnil dne 11. 2. 2015 u soudu přihlášku pohledávky č. 10 ve výši 184.491,-Kč. Usnesením č.j. KSBR 24445/2014-P-11-2 soud přihlášku pohledávky odmítl, jelikož lhůta pro podávání přihlášek uplynula dne 9. 1. 2015. Proti tomuto usnesení věřitel podal odvolání ze dne 7. 4. 2015, kterým se domáhal zrušení usnesení č. j. KSBR 24445/2014-P-11-2 z důvodu neuvedení identifikačního čísla dlužníka v usnesení č. j. KSBR 38 INS 24445/2014-A-13 ze dne 10. 12. 2014; tímto usnesením byli věřitelé dlužníka ve výroku V. vyzváni k uplatnění svých pohledávek ve lhůtě 30 dní ode dne zveřejnění usnesení. Vrchní soud v Olomouci rozhodl o odvolání věřitele tak, že změnil usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 2. 2015, č. j. KSBR 38 INS 24445/21014-P-11-2 tak, že přihláška pohledávky č. 11 ve výši 184.491,-Kč věřitele č. 10 s Autoleasing, a.s. se neodmítá a že účast věřitele č. 10 v insolvenčním řízení trvá. Na zvláštním přezkumném jednání konaném dne 10. 12. 2015 byla přihláška pohledávky č. 11 výše uvedeného věřitele přezkoumána a pohledávka byla zjištěna ve výši 184.491,-Kč.

Dle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo přezkoumáním přihlášky pohledávky č. 11 a zjištěním pohledávky ve výši 184.491,-Kč, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů tak, že do něj zařadil pohledávku věřitele s Autoleasing, a.s., IČ: 27089444, Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4, ve výši 184.491,-Kč, a to s účinností od 1. 4. 2015.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na

úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 5. ledna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně