KSBR 38 INS 2404/2015-A-21
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 2404/2015-A-21

Usne se ní Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: STK Jihlava a.s., IČ: 634 76 851, Znojemská 82, 586 01 Jihlava, zastoupeného Mgr. Jaroslavem Homolkou, advokátem se sídlem Palackého 5001/1, 586 01 Jihlava, vedené na návrh věřitele: Ing. Jiří anonymizovano , anonymizovano , 582 53 Štoky 340, zastoupeného JUDr. Ivanem Werlem, advokátem se sídlem Vrchovecká 74/2, 594 01 Velké Meziříčí, o návrhu dlužníka na nařízení předběžného opatření

takto:

Návrh dlužníka, aby soud nařídil předběžné opatření, kterým se ruší veškeré účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 38 INS 2404/2015 do vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka, s e o d m í t á .

Odůvodnění:

Navrhovatel se svým insolvenčním návrhem doručeným soudu dne 30. 1. 2015 domáhal rozhodnutí o úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek. Dlužník se k insolvenčnímu návrhu vyjádřil svým podáním doručeným soudu dne 10. 2. 2015. Uvedl, že insolvenční návrh je šikanózní, jeho podstatou není řešení úpadku dlužníka, nýbrž způsobení škody dlužníkovi. Navrhl, aby soud insolvenční návrh odmítl, neboť ten jednak nesplňuje obsahové náležitosti vyžadované zákonem, jednak jeho účelem navrhovatel nesleduje řešení úpadku (nebo hrozícího úpadku) dlužníka, nýbrž jím pouze vytváří neoprávněný a protiprávní tlak na dlužníka, aby mu uhradil spornou, neexistující, resp. promlčenou pohledávku.

Usnesením č.j.-A-8 ze dne 19. 2. 2015 odmítl soud insolvenční návrh pro zjevnou bezdůvodnost; usnesením č.j. 3 VSOL 340/2015-A-14 ze dne 31. 8. 2015 toto usnesení Vrchní soud v Olomouci zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Podáním doručeným soudu dne 9. 9. 2015 dlužník navrhl, aby soud v souladu se zásadou insolvenčního řízení vyjádřenou v ustanovení § 5 písm. a) insolvenčního zákona postupoval podle § 82 insolvenčního zákona a nařídil předběžné opatření uvedené ve výroku.

Podle ustanovení § 7 insolvenčního zákona (dále jen IZ ) nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 75a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), návrh na předběžné opatření, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, předseda senátu odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; ustanovení § 43 se nepoužije.

Po posouzení návrhu dlužníka na vydání předběžného opatření dospěl soud k závěru, že je neurčitý, neboť z něj není zřejmé, které účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení mají být v daném případě vyloučeny. Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení obsáhle upravuje ustanovení § 109 IZ. Podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) IZ může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů. Dlužník však ve svém návrhu neuvedl žádné důvody hodné zvláštního zřetele vedoucí k omezení účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení; omezil se pouze na konstatování, že insolvenční návrh je zjevně bezdůvodný. Rovněž není zřejmé, které z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení má dlužník svým návrhem na mysli.

Z výše uvedených důvodů soud návrh na vydání předběžného opatření odmítl, aniž dlužníka vyzval podle § 43 o.s.ř. k jeho opravě či doplnění ve smyslu § 75a o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 21. září 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně