KSBR 38 INS 23574/2012-B-17
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 23574/2012-B-17

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužnice: Dagmar anonymizovano , anonymizovano , bytem Bílovice 475, PSČ 687 12, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 23574/2012-B-10 ze dne 27. 8. 2013 s e m ě n í tak, že dlužnici se ukládá, aby nadále platila nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenční správkyně vždy ke každému pětadvacátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 1: CETELEM ČR, a.s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 5/3208, PSČ 150 00, IČ: 25085689, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 67.579,-Kč, 19,60 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 3: GE Money Bank, a.s., se sídlem Praha 4, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28, IČ: 25672720, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 217.764,05 Kč, 63,18 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 4: AB 5 B.V., soukromá společnost s ručením omezeným, se sídlem Amsterdam, Strawinskylaan 933, 1077XX, reg.č. 34192873, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 59.367,49 Kč, 17,22 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-10 ze dne 27. 8. 2013 schválil insolvenční soud oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 30. 8. 2013.

Usnesením č.j.-P-2-4 ze dne 4. 8. 2014 vzal insolvenční soud na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele č. 2: Hypoteční banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 13584324, ve výši 203.806,45 Kč; usnesení nabylo právní moci dne 21. 8. 2014. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele č. 2 v řízení skončila, a došlo tak ke změně výše závazků dlužnice zahrnutých do oddlužení.

Dle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo zpětvzetím přihlášky pohledávky věřitele č. 2 a ukončením jeho účasti v řízení, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužnice podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 13. října 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně