KSBR 38 INS 2337/2012-B-14
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 2337/2012-B-14

Usnesení Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužnice: Miroslava anonymizovano , anonymizovano , Nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice, korespondenční adresa: Svobodova 1312, 76502 Otrokovice, a dlužníka: Roman anonymizovano , anonymizovano , Nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice, korespondenční adresa: Svobodova 1312, 76502 Otrokovice, o opravě a doplnění usnesení č.j. KSBR 38 INS 2337/2012-B-12 ze dne 27. 11. 2012

takto: I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 2337/2012-B-12 ze dne 27. 11. 2012 s e m ě n í tak, že dlužnici a dlužníkovi se ukládá, aby po dobu 5 let počítaných od 1. prosince 2012 platili nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenční správkyně vždy ke každému třicátému dni v měsíci z příjmů, které získají po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně ve výši 1.275,-Kč, a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

Další části výroku II. zůstávají beze změny.

II. Výrok III. usnesení Krajského soudu v Brně č.j.-B-12 ze dne 27. 11. 2012 s e m ě n í tak, že dlužnici a dlužníkovi se dále ukládá, aby po dobu trvání účinků oddlužení plněním splátkového kalendáře platili insolvenční správkyni JUDr. Evě Duškové k jejím rukám vždy ke každému třicátému dni v měsíci částku 1.275,-Kč představující její odměnu ve výši 1.125,-Kč (tzn. odměnu dle § 3 písm. b) vyhlášky č. 313/2007 Sb. zvýšenou o 50 %) a náhradu hotových výdajů ve výši 150,-Kč a k tomu daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby; poprvé jsou povinni uhradit tuto částku insolvenční správkyni ke dni 30. prosince 2012.

III. Do usnesení Krajského soudu v Brně č.j.-B-12 ze dne 27. 11. 2012 s e d o p l ň u j e výrok VII., který zní takto: Plátci invalidního důchodu dlužníka (Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5) se přikazuje, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení nevyplácel invalidní důchod dlužníkovi, ale zasílal jej insolvenční správkyni na účet, jehož číslo mu insolvenční správkyně za tímto účelem neprodleně sdělí.

III. Výrok VII. usnesení Krajského soudu v Brně č.j.-B-12 ze dne 27. 11. 2012 s e o p r a v u j e na výrok VIII. a m ě n í s e tak, že insolvenční správkyni se ukládá, aby si z částky, kterou jí plátci mzdy dlužnice a dlužníka a plátci důchodu dlužnice a dlužníka v příslušném měsíci poukážou na určený účet, ponechala částku 1.275,-Kč jako svou odměnu a náhradu hotových výdajů a daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby a zbylou částku aby rozvrhla mezi věřitele způsobem uvedeným v bodě II. tohoto usnesení. Příslušné splátky insolvenční správkyně poukáže jednotlivým věřitelům do 5 dnů po připsání částky od plátců mzdy dlužníka a dlužnice na její účet.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-12 ze dne 27. 11. 2012 schválil insolvenční soud oddlužení dlužnice a dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 7. 12. 2012.

Dne 11. 1. 2013 doručila insolvenční správkyně soudu žádost o vydání opravného usnesení s ohledem na to, že v usnesení č.j.-B-12 ze dne 27. 11. 2012 nebylo promítnuto, že je dlužníkovi vyplácen invalidní důchod, který činí 6.294,-Kč měsíčně. Dále správkyně požádala o zvýšení odměny o 100 % s ohledem na skutečnost, že se jedná o společné řízení dvou dlužníků, ve kterém je celkem 14 věřitelů, a dlužníci mají celkem čtyři příjmy, ze kterých je nutné počítat srážky; podle správkyně jsou tak dány zákonné důvody pro zvýšení její odměny.

Soud zjistil, že vlivem administrativní chyby nebyl do usnesení o schválení oddlužení zahrnut další příjem dlužníka, a to částečný invalidní důchod; proto uvedené usnesení opravil tak, že do něj zařadil i tento příjem dlužníka a přikázal jeho plátci, aby jej nevyplácel dlužníkovi, ale zasílal jej insolvenční správkyni.

Co se týče odměny správkyně, změnil soud výši odměny tak, že správkyni přiznal odměnu ve výši 1.125,-Kč měsíčně, což představuje odměnu dle § 3 písm. b) vyhlášky č. 313/2007 Sb. zvýšenou o 50 %. Navýšení odměny správkyně o 50 % se jeví soudu jako přiměřené s ohledem na to, že se jedná o spojené řízení dvou dlužníků, kteří mají celkem čtyři příjmy, a výši srážek určených nezajištěným věřitelům je tak nutné každý měsíc přepočítávat.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici, dlužníkovi a insolvenční správkyni se však doručuje i zvlášť; plátcům mzdy dlužnice a dlužníka a plátci důchodu dlužnice a dlužníka se doručuje do vlastních rukou.

Krajský soud v Brně dne 1. února 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně