KSBR 38 INS 23306/2014-B-108
č.j.: KSBR 38 INS 23306/2014-B-108

USNESENÍ Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudkyně Mgr. Radmilou Kozákovou v insolvenční věci dlužníka: Lubomír anonymizovano , anonymizovano , IČ: 60544708, bytem 586 01 Čížov 43,

zastoupeného advokátem Mgr. Martinem Šalandou, sídlem U Vodojemu 1041/13, 589 01 Třešť

za účasti Krajského státního zastupitelství se sídlem v Brně

o návrhu Šárky Machovcové, anonymizovano , anonymizovano , Na Kopci 4201, 586 01 Jihlava, na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto: Insolvenční soud povoluje Šárce Machovcové, anonymizovano , anonymizovano , Na Kopci 4201, 586 01 Jihlava, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to nemovitostí- pozemků parc.č. 1475/3, 1469/3, 1469/30, 1469/36, 1476/3, 24/2, 24/3, zapsaných v katastru nemovitostí Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, na LV č. 365 pro obec Čížov, k.ú. Čížov u Jihlavy.

Odůvodnění: 1. Podáním doručeným soudu dne 29. 12. 2017 podala soudu Šárka Machovcová, anonymizovano , anonymizovano , Na Kopci 4201, 586 01 Jihlava, (dále jen navrhovatelka ) návrh, kterým se domáhala jakožto osoba blízká dlužníkovi (snacha dlužníka) povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty uvedeného ve výroku ve smyslu § 295 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ ). Návrh byl projednán na schůzi věřitelů dne 4. 1. 2018, zástupce věřitelů i insolvenční správce vyjádřili s návrhem souhlas. 2. Podle § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. 3. Podle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru, může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala. isir.justi ce.cz

4. V daném případě soud neshledal důvody, pro které by neměl výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty povolit, proto rozhodl, jak uvedeno ve výroku.

Poučení: Toto usnesení je účinné a považuje se za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci a navrhovatelce se však doručuje i zvlášť.

Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze osoba, která návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně (§ 295 odst. 3 IZ). Lhůta pro podání odvolání začne navrhovateli běžet ode dne, kdy mu bude usnesení doručeno zvláštním způsobem.

Brno 22. února 2018

Mgr. Radmila Kozáková v.r. asistentka soudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Renata Crhová.