KSBR 38 INS 22620/2015-B-10
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 38 INS 22620/2015-B-10

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudkyně Mgr. Radmilou Kozákovou v insolvenční věci dlužnice: Martina anonymizovano , anonymizovano , Mojmírova 736, 686 03 Staré Město,

o návrhu Zdeňka anonymizovano , nar. 4.12.1960, Stará Tenice 1200, 686 01 Uherské Hradiště, a Oldřišky anonymizovano , nar. 19.9.1962, Stará Tenice 1200, 686 01 Uherské Hradiště, na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

Insolvenční soud povoluje Zdeňkovi anonymizovano , nar. 4.12.1960, Stará Tenice 1200, 686 01 Uherské Hradiště, a Oldřišce anonymizovano , nar. 19.9.1962, Stará Tenice 1200, 686 01 Uherské Hradiště, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice, a to nemovitosti-pozemek p.č. 664, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 268 m2, jehož součástí je stavba: Staré Město, č.p. 736, bydlení stojící na pozemku p.č. 664, vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV 5805 pro obec Staré Město, katastrální území Staré Město u Uherského Hradiště, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Uherské Hradiště.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 30. 12. 2015 se Zdeněk anonymizovano , nar. 4.12.1960, Stará Tenice 1200, 686 01 Uherské Hradiště, a Oldřiška anonymizovano , nar. 19.9.1962, Stará Tenice 1200, 686 01 Uherské Hradiště (dále jen navrhovatelé ), domáhali jakožto rodiče dlužnice povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty uvedeného ve výroku ve smyslu § 295 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ ). V žádosti uvedli, že mají zájem o koupi předmětných nemovitostí (dle žádosti adresované insolvenčnímu správci za cenu 1.700.000,-Kč s tím, že navrhovatelé uhradí náklady spojené s převodem a daň z nabytí nemovitých věcí). Insolvenční správce sdělil soudu, že s udělením výjimky a s prodejem souhlasí zajištěný věřitel (založeno ve spisejako dokument B-9).

Podle § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru, může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Působnost věřitelského výboru vykonává dle ust. § 61 odst. 2 IZ soud.

V daném případě byly splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, proto ji soud navrhovatelům jakožto osobám blízkým dlužnici ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, povolil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze osoba, která návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně (§ 295 odst. 3 IZ).

Krajský soud v Brně dne 27. ledna 2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. Radmila Kozáková, v.r. Renata Crhová asistentka soudkyně