KSBR 38 INS 22471/2011-B-177
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 22471/2011-B-177

Usnesení Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: atx-technická kancelář pro komplexní automatizaci, s.r.o., IČ: 253 33 585, Nová 486, 591 02 Žďár nad Sázavou, zastoupeného JUDr. Pavlem Dvořákem, advokátem se sídlem Strojírenská 2269/36, Žďár nad Sázavou, za účasti Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, o návrhu insolvenčního správce na nařízení předběžného opatření

takto:

Zakazuje se započtení vzájemných pohledávek dlužníka atx-technická kancelář pro komplexní automatizaci, s.r.o., IČ: 253 33 585, Nová 486, 591 02 Žďár nad Sázavou, s pohledávkami věřitele ABB Automation GmbH, se sídlem Grüner Weg 6, 61169 Friedberg, Spolková republika Německo, který vůči němu má započitatelné pohledávky.

Odůvodnění:

Insolvenční správce Mgr. Adam Sigmund (dále jen správce ) se svým návrhem doručeným insolvenčnímu soudu (dále též jen soud ) dne 27. 4. 2013 domáhal nařízení předběžného opatření uvedeného ve výroku. V návrhu uvedl, že Vrchní soud v Olomouci svým usnesením č.j. 3 VSOL 161/2013-B-167 ze dne 15. 4. 2013 rozhodl ve věci odvolání věřitele ABB Automation GmbH proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 22471/2011-B-141 ze dne 7. 12. 2012 tak, že se usnesení soudu prvního stupně ve vztahu k věřiteli ABB Automation GmbH zrušuje a věc se vrací v tomto rozsahu soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V odůvodnění svého rozhodnutí Vrchní soud v Olomouci uvedl, že pokud bude správce s ohledem na současný stav věci na svém návrhu na nařízení předběžného opatření ve vztahu k odvolateli trvat, bude třeba, aby soud o tomto návrhu znovu rozhodl. Dále správce uvedl, že i za současného stavu, kdy soud dne 29. 3. 2013 rozhodl o ukončení provozu podniku dlužníka, trvá na podaném návrhu na vydání předběžného opatření vůči odvolateli.

K tomu dále uvedl, že podnik dlužníka v právním smyslu stále existuje, když ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 obchodního zákoníku disponuje všemi svými složkami; a to jak hmotnou složkou (v daném případě jde o nemovitosti, movité věci a další dle soupisu majetkové podstaty ze dne 25. 4. 2013 zveřejněného v insolvenčním rejstříku na listě B-

171), tak nehmotnou složkou (např. ochranná známka, goodwill, práva duševního vlastnictví), jakož i osobní složkou (v pracovním poměru jsou stále zaměstnáni zaměstnanci). Dále uvedl, že v rámci ukončení provozu podniku došlo sice k zastavení výroby a poskytování služeb, podnik však stále vykazuje aktivní cash flow, když se inkasují příjmy z pohledávek dlužníka za jeho dlužníky a rovněž se hradí pohledávky za majetkovou podstatou (v režimu nejnutnějších nákladů za účelem odvracení škody na majetkové podstatě). Dle správce je věřitel ABB Automation GmbH-na rozdíl od většiny ostatních věřitelů dlužníka-i dlužníkem dlužníka, přičemž aktuální výše pohledávky dlužníka vůči němu dosahuje dle zjištění správce a dle tvrzení dlužníka částky ve výši cca 508.641,08 EUR, tj. 13.153.458,-Kč (položka č. 2775 soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 25. 4. 2013). V případě, že věřitel ABB Automation GmbH nebude oprávněn provést zápočet na pohledávku dlužníka vůči němu ve výši 13.153.458,-Kč, provede správce inkaso uvedené částky do majetkové podstaty dlužníka, která se tak bez dalšího rozroste o tuto částku. Dle správce je tedy zcela zjevné, že toto inkaso pozitivně ovlivní cash flow podniku dlužníka.

Z návrhu správce dále vyplývá, že v daném případě existují důvody hodné zvláštního zřetele ve smyslu ustanovení § 82 odst. 3 insolvenčního zákona a že jím navržené předběžné opatření nejen že neodporuje společnému zájmu věřitelů, ale naopak je v jejich bytostném společném zájmu. Jedině vydání navrženého předběžného opatření vůči vůči věřiteli ABB Automation GmbH totiž umožní inkaso pohledávky ve výši 13.153.458,-Kč, kterou dlužník vůči němu má; z tohoto inkasa do majetkové podstaty pak budou pořadem insolvenčního práva uspokojeni všichni věřitelé poměrně. Naopak v případě nevydání předběžného opatření by se věřitel ABB Automation GmbH na úkor ostatních věřitelů obohatil o částku 13.153.458,-Kč, o kterou by se nezmenšil jeho majetek. V dané věci tedy dle správce stojí individuální zájem věřitele ABB Automation GmbH proti společnému zájmu všech ostatních věřitelů. Důvody hodné zvláštního zřetele pak spatřuje správce v tom, že mezi přihlášenými věřiteli, kterých je 232, představuje věřitel ABB Automation GmbH výjimku, když drtivá většina přihlášených věřitelů nemá proti dlužníkovi započitatelné pohledávky. Věřitel ABB Automation GmbH se tak ocitá ve zjevné výhodě proti ostatním přihlášeným věřitelům, přičemž dalšími věřiteli se stejnou výhodou mohli být věřitelé disponující rovněž započitatelnými pohledávkami vůči dlužníkovi (společnosti TRANSFINANCE a.s., DELTA ETS s.r.o., Elektroanlagenbau Helmut Weidner GmbH, PPH TRANSSYSTEM S.A., VMK-CZ s.r.o., MANN + HUMMEL (CZ) s.r.o., M & D ELEKTRO, s.r.o., VALUE ADDED, a.s., a Schuhmacher Projektservice, s.r.o.); vůči těmto věřitelům rovněž směřoval návrh na vydání předběžného opatření, jemuž soud vyhověl. Dle správce však všichni uvedení věřitelé akceptovali stav nastolený vydaným předběžným opatřením, a tudíž věřitel ABB Automation GmbH se v pozici věřitele se započitatelnou pohledávku ocitl zcela osamocen proti 231 ostatním věřitelům. Při výši jeho započitatelného závazku vůči dlužníkovi, který dosahuje částky 13.153.458,-Kč, tj. pro poměry dlužníka částky naprosto zásadní, je pak podle insolvenčního správce dán důvod hodný zvláštního zřetele k vydání navrženého předběžného opatření, neboť jinak hrozí na jedné straně značná škoda majetkové podstatě (nemožnost inkasovat částku 13.153.458,-Kč) a na druhé straně hrubá diskriminace všech ostatních přihlášených věřitelů, kteří nemohou být zvýhodněni provedením obdobného započtení.

Dále správce odkázal v plném rozsahu (vyjma změny situace ohledně ukončení provozu podniku) na odůvodnění návrhu na vydání předběžného opatření ze dne 7. 12. 2012 s tím, že: -na účtech majetkové podstaty dlužníka zřízených správcem se nenachází dostatek prostředků, aby bylo možné ihned uhradit všechny výdaje dlužníka, -správce dále činí úkony nezbytné k tomu, aby do majetkové podstaty vymohl dosud neuhrazené pohledávky dlužníka, přičemž si je vědom rizika vyplývajícího z ustanovení § 363 odst. 5 insolvenčního zákona, kterým se ruší zákaz započtení pohledávek, -smyslem tohoto opatření je zabránit tomu, aby byl dlužník jednostrannými zápočty věřitelů zbavován prostředků, které mohou zvýšit hodnotu majetkové podstaty, -započtení pohledávek by bylo v rozporu se zásadou vyjádřenou v ustanovení § 5 písm. b) insolvenčního zákona, dle které věřitelé, kteří mají podle insolvenčního zákona zásadně stejné nebo obdobné postavení, mají v insolvenčním řízení rovné možnosti, a zásadou vyjádřenou v ustanovení § 5 písm. a) insolvenčního zákona, dle které musí být insolvenční řízení vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn.

Podle § 82 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ ) předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Podle odstavce 3 písm. c) tohoto ustanovení neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů, může insolvenční soud z důvodů hodných zvláštního zřetele předběžným opatřením rovněž zakázat pro určité případy nebo na určitou dobu započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele.

Ze spisu vedeného v insolvenční věci dlužníka vyplývá, že usnesením č.j. KSBR 38 INS 22471/2011-B-111 ze dne 12. 10. 2012 rozhodl soud o přeměně reorganizace dlužníka v konkurs; jedním z účinků tohoto rozhodnutí je zrušení zákazu započtení pohledávek uvedeného v § 324 odst. 3 IZ. Soud na tomto místě poukazuje na ustanovení § 14 odst. 1 písm. i) zákona č. 328/21991 Sb., o konkursu a vyrovnání, upravující účinky prohlášení konkursu. Dle tohoto ustanovení bylo jedním z účinků prohlášení konkursu to, že nebylo přípustné započtení na majetek patřící do podstaty; to se nevztahovalo na závěrečné vyrovnání podle zvláštního právního předpisu upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. Proč zákonodárce v insolvenčním zákoně zvolil jinou úpravu započtení, není zřejmé; dle komentáře k ustanovení § 140 (viz Maršíková, J. a kol.: Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady EX 1346/2000 a prováděcími předpisy. Praha: Leges, 2011, 800 s.) započtení umožňuje výrazně redukovat výši dlužníkových pohledávek patřících do majetkové podstaty, jež by bylo potřeba vymáhat, jakož i výši pohledávek uplatněných věřiteli vůči dlužníkovi . Pokud by účelem právní úpravy započtení v insolvenčním zákoně byla skutečně snaha o redukci výše dlužníkových pohledávek , usnadnilo by to sice insolvenčnímu správci práci a zřejmě by to i urychlilo průběh insolvenčního řízení, na druhé straně by však mohlo dojít ke snížení-a to i značnému-příjmů do majetkové podstaty.

Veden těmito úvahami, soud opět po posouzení návrhu správce na nařízení předběžného opatření doručeného soudu dne 27. 4. 2013 dospěl k závěru, že je na místě zakázat započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele ABB Automation GmbH, a nařídil proto předběžné opatření v souladu s ustanovením § 82 odst. 3 IZ. Dle názoru soudu toto předběžné opatření neodporuje společnému zájmu věřitelů (dle ustanovení § 2 písm. j/ IZ je společným zájmem věřitelů zájem nadřazený jejich jednotlivým zájmům), neboť umožní správci vymáhat do majetkové podstaty pohledávku dlužníka vůči věřiteli ABB Automation GmbH, a-v případě úspěchu správce-zajistit tak pro majetkovou podstatu příjem ve výši cca 13 mil. Kč. Pokud jde o důvody hodné zvláštního zřetele (v ustanovení § 82 odst. 3 zákonodárce ani nenaznačuje, co by těmito důvody mohlo být), ty spatřuje soud jednak v tom, že v majetkové podstatě není dostatek prostředků ani k úhradě pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených (viz sdělení správce pro zaměstnance a bývalé zaměstnance společnosti dlužníka ze dne 19. 3. 2013 na č.l. B-158 spisu), jednak v tom, že dle předběžného opatření, které soud nařídil usnesením č.j.-B-141 ze dne 7. 12. 2012, platí zákaz započtení vzájemných pohledávek dlužníka s pohledávkami věřitelů TRANSFINANCE a.s., DELTA ETS s.r.o., Elektroanlagenbau Helmut Weidner GmbH, PPH TRANSSYSTEM S.A., VMK-CZ s.r.o., MANN + HUMMEL (CZ) s.r.o., M & D ELEKTRO, s.r.o., VALUE ADDED, a.s., a Schuhmacher Projektservice, s.r.o. Pokud by soud nevyhověl návrhu správce na nařízení předběžného opatření vůči věřiteli ABB Automation GmbH, došlo by tak k nedovolenému zvýhodnění tohoto věřitele oproti dalším věřitelům se stejným nebo obdobným postavením, což by bylo v rozporu se zásadami insolvenčního řízení vyjádřenými v ustanovení § 5 písm. a) a b) IZ.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi, insolvenčnímu správci, věřiteli uvedenému ve výroku a Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 6. května 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně