KSBR 38 INS 22303/2015-B-18
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 22303/2015-B-18

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužnice: Jindřiška anonymizovano , anonymizovano , Hutník 1406, 698 01 Veselí nad Moravou, korespondenční adresa: Sídliště 841, Ostrožské Předměstí, 687 24 Uherský Ostroh, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 22303/2015-B-6 ze dne 24. 11. 2015, ve znění usnesení č.j. KSBR 38 INS 22303/2015-B-10 ze dne 16. 2. 2016, s e m ě n í tak, že dlužnici se ukládá, aby nadále platila nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenční správkyně vždy ke každému pětadvacátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. l: CP Inkaso s.r.o., IČ: 29027241, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 72.113,12 Kč, 74,94 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 3: Provident Financial s.r.o., IČ: 25621351, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 16.258,-Kč, 16,89 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 4: JUDr. Dalimil Mika LL.M., IČ: 71238573, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 7.865,-Kč, 8,17 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-6 ze dne 24. 11. 2015 schválil insolvenční soud oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 24. 11. 2015. Usnesením č.j.-B-10 ze dne 16. 2. 2016 změnil insolvenční soud toto usnesení v důsledku odmítnutí popřené části pohledávky věřitele č. 1; usnesení nabylo právní moci dne 16. 2. 2016. isir.justi ce.cz

Věřitel č. 2: Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, vzal podáním doručeným soudu dne 22. 4. 2016 svou přihlášku pohledávky zpět, a to ve výši 26.001,99 Kč. Usnesením č.j.-P-2-4 ze dne 8. 6. 2016 vzal insolvenční soud na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele ve výši 26.001,-Kč; usnesení nabylo právní moci dne 8. 7. 2016. Usnesením č.j.-P-2-5 ze dne 31. 8. 2016 soud dotčené usnesení opravil tak, že výše pohledávky vzaté zpět činí 26.001,99 Kč a výše zbylé pohledávky činí 1.236,91 Kč; současně ukončil účast věřitele č. 2 v řízení, neboť z podání insolvenční správkyně ze dne 25. 5. 2016 zjistil, že částka 1.236,91 Kč již byla věřiteli vyplacena; opravné usnesení nabylo právní moci dne 20. 9. 2016.

Dle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo částečným zpětvzetím pohledávky věřitele č. 2 a ukončením jeho účasti v řízení, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužnice podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 15. listopadu 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně