KSBR 38 INS 22277/2011-B-22
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 22277/2011-B-22

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužnice: Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , Mojmírova 721, 686 01 Uherské Hradiště, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 22277/2011-B-6 ze dne 24. 4. 2012, ve znění usnesení č.j. KSBR 38 INS 22277/2011-B-8 ze dne 4. 7. 2012, s e m ě n í tak, že dlužnici se ukládá, aby nadále platila nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenční správkyně vždy ke každému třicátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli: JUDr. Petr Kocián, IČ: 60531355, Veveří 125, 616 45 Brno, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 8.100,-Kč, 3,48 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli: KEŠOVKA, a.s., IČ: 28279182, Matzenauerova 2220/2, 616 00 Brno, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 17.545,-Kč, 7,54 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli: TEMPLON LIMITED, reg.č. HE224873, Arch. Kyprianou & Ag. Andreou 2, 3036 Limassol, Kypr, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 19.125,-Kč, 8,22 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli: Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 72.889,28 Kč, 31,31 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli: Euro Benefit a.s., IČ: 25120514, Truhlářská 1108/3, 110 00 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 49.668,20 Kč, 21,33 % z těchto příjmů,

6/ věřitelům: Ludvík anonymizovano , anonymizovano a Irena anonymizovano , anonymizovano , oba bytem 696 83 Domanín čp. 356, na úhradu jejich zjištěné pohledávky ve výši 65.459,08 Kč, 28,12 % z těchto příjmů.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-6 ze dne 24. 4. 2012 schválil insolvenční soud oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 26. 4. 2012.

Usnesením č.j.-P-5-2 ze dne 26. 2. 2014 rozhodl soud o přihlášce pohledávky č. 5 ve výši 12.091,22 Kč věřitele Jihomoravská plynárenská a.s., IČ: 49970607, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 657 02 Brno, ve věci procesního nástupnictví tak, že v zahájeném insolvenčním řízení bude soud o pohledávce ve výši 12.091,22 Kč pokračovat místo dosavadního věřitele se společností RWE Energie, s.r.o., IČ: 49903209, Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10.

Věřitel RWE Energie, s.r.o., vzal podáním doručeným soudu dne 6. 1. 2015 svou přihlášku pohledávky ve výši 12.091,22 Kč v celém rozsahu zpět. Usnesením č.j. KSBR 38 INS 22277/2011-P-5-4 ze dne 15. 1. 2015 vzal insolvenční soud na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky ve výši 12.091,22 Kč; usnesení nabylo právní moci dne 26. 2. 2015. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele v řízení skončila.

Usnesením č.j.-P-7-5 a KSBR 38 INS 22277/2011-P -10-4 ze dne 8. 1. 2014 rozhodl soud o přihlášce pohledávky č. 7 ve výši 65.459,08 Kč věřitele Wüstenrot-stavební spořitelna a.s., IČ: 47115289, Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, o změně v osobě insolvenčního věřitele tak, že na místo původního věřitele vstoupili dne 7. 10. 2013 do insolvenčního řízení dle § 18 a § 183 IZ manželé Ludvík anonymizovano , anonymizovano a Irena anonymizovano , anonymizovano , oba bytem 696 83 Domanín čp. 356; ke zpětvzetí přihlášky pohledávky doručenému soudu dne 7. 11. 2013 se nepřihlíží.

Dle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo zpětvzetím přihlášky pohledávky věřitele a ukončením jeho účasti v řízení a změnou v osobě insolvenčního věřitele, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužnice podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 9. září 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně