KSBR 38 INS 22229/2012-A-24
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 22229/2012-A-24

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: FORIS INVEST s.r.o.-v likvidaci, IČ: 278 08 467, Hvězdová 308/13, 602 00 Brno, o insolvenčních návrzích věřitele a) Jiří anonymizovano , anonymizovano , Karla Pokorného 1299/35, 708 00 Ostrava-Poruba, zastoupeného Mgr. Adrianou Stiborkovou, advokátkou se sídlem O. Lysohorského 702, 738 01 Frýdek-Místek, věřitele b) Mylane s.r.o., IČ: 282 94 629, Hybešova 985/30, 602 00 Brno, a dlužníka, o odvolání věřitele a) proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 22229/2012-A-8 ze dne 29. 1. 2013

takto:

Usnesení č.j. KSBR 38 INS 22229/2012-A-8 ze dne 29. 1. 2013 se mění tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 20.000,-Kč se věřiteli a) neukládá.

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným ve výroku uložil soud dlužníkovi a věřitelům a) a b), aby ve lhůtě 5 dnů od právní moci usnesení zaplatili na účet soudu č. 6015-5720621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 3849222292, vedený u ČNB Brno-město, zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 20.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení podal věřitel a) v zákonné lhůtě odvolání, v němž uvedl, že dlužník má dostatečný majetek, jenž bude po zpeněžení plně postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, a navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil.

Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ) rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

S ohledem na to, že na výzvu soudu zálohu ve výši 20.000,-Kč zaplatil věřitel b) a že soud následně rozhodl o úpadku dlužníka a prohlásil na jeho majetek konkurs, pozbyla výzva k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení týkající se věřitele a) význam. Po zvážení všech okolností soud tedy napadené usnesení ve smyslu § 95 IZ změnil tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se věřiteli a) neukládá.

Soud dále poznamenává, že dle ustanovení § 108 odst. 4 IZ může věřitel b) uplatnit náhradu částky ve výši 20.000,-Kč v insolvenčním řízení jako pohledávku za majetkovou podstatou.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 17. května 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně