KSBR 38 INS 2222/2015-B-24
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 2222/2015-B-24

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníků: a) Dana anonymizovano , anonymizovano , 763 64 Spytihněv 166, a b) Robert anonymizovano , anonymizovano , 763 64 Spytihněv, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 2222/2015-B-6 ze dne 26. 5. 2015 s e m ě n í tak, že dlužníkům se ukládá, aby po dobu 5 let počítaných od 1. června 2015 platil nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenční správkyně vždy ke každému pětadvacátému dni v měsíci z příjmů, které získají po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně ve výši 1.350,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli: MONETA Money Bank, a.s., IČ: 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, Michle, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 112.370,70 Kč, 26,74 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli: BNP Paribas Personal Finance SA, reg.č. 542097902, boulevard Haussmann 1, 750 09 Paříž, Francouzská republika, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 85.282,-Kč, 20,30 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli: Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště ve Zlíně, IČ: 72080043, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 279,-Kč, 0,07 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli: Fair Credit International, SE, IČ: 24852422, Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 15.898,-Kč, 3,78 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli: Home Credit a.s., IČ: 26978636, Nové sady 996/25, 602 00 Brno, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 87.404,35 Kč, 20,80 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli: AB 4 B.V., Strawinskylaan 933, 1077 XX Amsterdam, Nizozemské království, na úhradu jeho popřené pohledávky ve výši 118.938,28 Kč, 28,31 % z těchto příjmů. isir.justi ce.cz

II. Za výrok VI. usnesení Krajského soudu v Brně č.j.-B-6 ze dne 26. 5. 2015 se vkládá výrok VII., který zní takto:

Insolvenční správkyně vyplatí částky připadající podle splátkového kalendáře na uspokojení popřené pohledávky věřitele AB 4 B.V., Strawinskylaan 933, 1077 XX Amsterdam, Nizozemské království, ve výši 118.938,28 Kč, tzn. 28,31 % z příjmů dlužníků, tomuto věřiteli až po zjištění jeho pohledávky, resp. po právní moci rozhodnutí o zjištění pohledávky nebo po uplynutí lhůty k podání žaloby na určení pohledávky. Nedojde-li ke zjištění pohledávky, rozdělí insolvenční správkyně částku připadající podle splátkového kalendáře na její uspokojení poměrně mezi ostatní věřitele určené plánem jako mimořádnou splátku.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-6 ze dne 26. 5. 2015 schválil soud oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře; usnesení nabylo právní moci dne 28. 5. 2015.

Věřitel AB 4 B.V., Strawinskylaan 933, 1077 XX Amsterdam, Nizozemské království, uplatnil jakožto zahraniční věřitel dne 12. 2. 2016 u soudu přihlášku pohledávky č. 9 v celkové výši 118.938,28 Kč. Přihláška pohledávky byla přezkoumána na zvláštním přezkumném jednání konaném dne 31. 8. 2017 tak, že správkyně popřela co do pravosti dílčí pohledávku č. 2 v částce 11.165,48 Kč a dílčí pohledávku č. 5 v částce 7.879,-Kč, dlužníci popřeli co do pravosti dílčí pohledávky č. 1-6 v celkové výši 118.938,28 Kč.

Dle § 407 odst. 3 insolvenčního zákona (dále jen IZ ) rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo přezkoumáním přihlášky pohledávky č. 9, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníků tak, že do něj zařadil pohledávku věřitele AB 4 B.V., Strawinskylaan 933, 1077 XX Amsterdam, Nizozemské království, v celkové výši 118.938,28 Kč, a to s účinností od 1. 6. 2015.

Rovněž soud v měněném výroku II. promítl skutečnost, že došlo ke změně v osobě původního věřitele CETELEM ČR, a.s., o níž dosud nebylo rozhodnuto, a změnu obchodní firmy věřitele, jehož původní obchodní firma byla GE Money Bank a.s..

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkům a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 10. listopadu 2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně