KSBR 38 INS 21999/2013-A-22
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 21999/2013-A-22

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužnice: Milada anonymizovano , anonymizovano , Důlní 11, 696 18 Lužice, o insolvenčním návrhu dlužnice

takto:

I. Usnesení č.j. KSBR 38 INS 21999/2013-A-18 ze dne 21. 5. 2014 se mění tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč se dlužnici neukládá.

II. Insolvenční řízení s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění: Dne 8. 8. 2013 byl Krajskému soudu v Brně (dále jen soud ) doručen insolvenční návrh dlužnice spojený s návrhem na povolení oddlužení. Usnesením č.j. KSBR 38 INS 21999/2013-A-2 ze dne 8. 8. 2013 oznámil soud zahájení insolvenčního řízení ve věci dlužnice a vyzval její věřitele, aby přihlásili své pohledávky.

Usnesením č.j.-A-18 ze dne 21. 5. 2014 uložil soud dlužnici, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení zaplatila na účet soudu nebo v hotovosti na pokladně soudu zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč; usnesení bylo dlužnici doručeno dne 29. 5. 2014.

Dne 13. 6. 2014 podala dlužnice proti tomuto usnesení blanketní odvolání s tím, že je doplní ve lhůtě 15 dnů. Usnesením ze dne 8. 7. 2014 vyzval soud dlužnici k doplnění odvolání. Na to dlužnice reagovala podáním doručeným soudu dne 14. 8. 2014. Uvedla v něm, že nemá na úhradu zálohy na náklady insolvenčního řízení a rovněž nemá jak doplnit své blanketní odvolání; z těchto důvodů vzala insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení zpět a navrhla, aby soud vzal toto zpětvzetí na vědomí.

Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ) rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Zpětvzetím insolvenčního návrhu odpadly důvody, které vedly soud k uložení povinnosti dlužnici zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč; soud proto odvolání dlužnice vyhověl a napadené usnesení ve smyslu § 95 IZ změnil tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužnici neukládá.

Podle § 129 odst. 1 IZ může navrhovatel vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu. Podle § 130 odst. 1 IZ je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví. Je-li insolvenční návrh vzat zpět až poté, co o něm insolvenční soud rozhodl jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, insolvenční soud rozhodne též o zrušení rozhodnutí.

Dlužnice jako insolvenční navrhovatelka vzala insolvenční návrh zpět dříve, než o něm bylo rozhodnuto; soud proto insolvenční řízení podle § 130 odst. 1 IZ zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Osobou oprávněnou k podání odvolání je pouze insolvenční navrhovatelka.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy bylo usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

Krajský soud v Brně dne 20. srpna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Kateřina Korberová samosoudce