KSBR 38 INS 21998/2013-B-11
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 21998/2013-B-11

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Zbyněk anonymizovano , anonymizovano , Důlní 11, 696 18 Lužice, korespondenční adresa: Kříčkova 2892/6, 695 01 Hodonín, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 21998/2013-B-6 ze dne 28. 7. 2014 s e m ě n í tak, že dlužníkovi se ukládá, aby nadále platil nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenční správkyně vždy ke každému pětadvacátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 1: MONETA Money Bank, a.s., IČ: 256 72 720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 10.418,15 Kč, 4,12 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 2: Komerční banka, a.s., IČ: 453 17 054, Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 5.192,56 Kč, 2,05 % z těchto příjmů.

3/ věřiteli č. 3: Intrum Justitia Czech, s.r.o., IČ: 272 21 971, Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, Nové Město, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 237.243,36 Kč, 93,83 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-6 ze dne 28. 7. 2014 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 4. 8. 2014.

Usnesením č.j.-P-1-3, KSBR 38 INS 21998/2013-P-2-2 ze dne 12. 5. 2015 rozhodl insolvenční soud o přihlášce pohledávky č. 1 ve výši 80.046,02 Kč a o přihlášce pohledávky č. 2 ve výši 167.615,49 Kč věřitele GE isir.justi ce.cz

(nyní MONETA) Money Bank, a.s., IČ: 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, ve věci návrhu na změnu v osobě insolvenčního věřitele tak, že na místo původního věřitele vstoupil do insolvenčního řízení dne 14. 4. 2015 ve smyslu § 18 insolvenčního zákona (dále jen IZ ) nabyvatel jeho pohledávky v přihlášce č. 1 ve výši 80.046,02 Kč a jeho dílčí pohledávky č. 3 v přihlášce č. 2 ve výši 157.197,34 Kč Intrum Justitia Czech, s.r.o., IČ: 27221971, Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, Nové Město.

Podle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo částečným postoupením pohledávky věřitele č. 1, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka v souladu s touto změnou; současně ve výroku II. upravil obchodní firmu věřitele č. 1.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 7. června 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně