KSBR 38 INS 21920/2013-A-7
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 21920/2013-A-7

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužnice: Františka anonymizovano , anonymizovano , bytem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, korespondenční adresa: Okružní 40/12, 591 01 Žďár nad Sázavou, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4. 11. 2013, č.j. KSBR 38 INS 21920/2013-A-5,

takto:

Usnesení zdejšího soudu ze dne 4. 11. 2013, č.j. KSBR 38 INS 21920/2013-A-5, se mění tak, že insolvenční návrh dlužnice ze dne 15. 7. 2013 s e n e o d m í t á .

Odůvodnění: Usnesením uvedeným ve výroku soud odmítl insolvenční návrh dlužnice spojený s návrhem na povolení oddlužení s tím, že je nesrozumitelný, neboť z něj není zřejmý stav vykonatelných a nevykonatelných závazků dlužnice, stav majetku dlužnice a dále aktuální stav jejích věřitelů.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice v zákonné lhůtě odvolání, neboť dle jejího názoru jsou chyby v jejím návrhu formálního charakteru a v insolvenčním řízení lze pokračovat za předpokladu, že dlužnice formální nedostatky opraví; současně dlužnice předložila mimo jiné seznam závazků.

Podle § 95 insolvenčního zákona (dále jen IZ ) rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Podle § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním. Podle § 36a odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, je asistent soudce oprávněn podílet se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro vyšší soudní úředníky; na jeho postavení se přiměřeně použijí ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků.

V dané věci vydala rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu věřitele asistentka soudkyně. S ohledem na to, že odvolání dlužnice je důvodné, soud napadené usnesení změnil tak, že insolvenční návrh dlužnice se neodmítá.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Soud dlužnici upozorňuje na skutečnost, že s účinností od 1. 1. 2014 vylučuje ustanovení § 83a IZ spojení věcí různých dlužníků ke společnému řízení. Žádostem o spojení řízení ve věci manželů tedy od 1. 1. 2014 nelze vyhovět. V souladu s ustanovením § 394a IZ manželé, z nichž každý je samostatně osobou oprávněnou podat návrh na povolení oddlužení, mohou tento návrh podat společně (na společném formuláři).

Krajský soud v Brně dne 4. února 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně