KSBR 38 INS 21467/2012-B-19
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 21467/2012-B-19

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Václav anonymizovano , anonymizovano , bytem Trnava 8, PSČ 674 01, a dlužnice: Vlasta anonymizovano , nar. 14. 8. 1981, bytem Trnava 8, PSČ 674 01, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 21467/2012-B-5 ze dne 18. 4. 2013 s e m ě n í tak, že dlužníkovi a dlužnici se ukládá, aby nadále platili nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému pětadvacátému dni v měsíci z příjmů, které získají po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli: Libor Kalenda, bytem Rokytnice na Rokytnou 266, PSČ 675 25, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 138.000,-Kč, 39,84 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, se sídlem Praha 3, Orlická 2020/4, PSČ 130 00, IČ: 41197518, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 1.922,-Kč, 0,55 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli: Provident Financial, s.r.o., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 2006/9, PSČ 140 00, IČ: 25621351, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 38.828,-Kč, 11,21 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli: Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pardubice, Nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 6.473,-Kč, 1,87 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli: AB 4 B.V., soukromá společnost s ručením omezeným, se sídlem Amsterodam, Nizozemsko, Strawinskylaan 933, 1077XX, IČ: 34186049, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 82.573,76 Kč, 23,84 % z těchto příjmů.

6/ věřiteli: AB 5 B.V., soukromá společnost s ručením omezeným, se sídlem Amsterodam, Nizozemsko, Strawinskylaan 933, 1077XX, IČ: 34192873, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 35.181,16 Kč, 10,16 % z těchto příjmů,

7/ věřiteli: CETELEM ČR, a.s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 5/3208, PSČ 150 00, IČ: 25085689, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 34.377,-Kč, 9,92 % z těchto příjmů,

8/ věřiteli: GE Money Bank, a.s., se sídlem Praha 4, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28, IČ: 25672720, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 9.043,25 Kč, 2,61 % z těchto příjmů.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-5 ze dne 18. 4. 2013 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka a dlužníce plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 25. 4. 2013.

Věřitel č. 9: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, IČ: 47116617, vzal podáním doručeným soudu dne 1. 7. 2014 svou přihlášku pohledávky zcela zpět, a to ve výši 1.927,-Kč. Usnesením č.j. -P-9-3 ze dne 30. 7. 2014 vzal insolvenční soud na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele ve výši 1.927,-Kč; usnesení nabylo právní moci dne 15. 9. 2014. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele v řízení skončila, a došlo tak ke změně výše závazků dlužníků zahrnutých do oddlužení.

Dle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo zpětvzetím přihlášky pohledávky věřitele a ukončením jeho účasti v řízení, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníků podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, 601 95 Brno, pracoviště Husova 15. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku, dlužnici a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 8. října 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně