KSBR 38 INS 21463/2014-B-11
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 21463/2014-B-11

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: David anonymizovano , anonymizovano , Žižkovo nám. 145/10, 796 01 Prostějov, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 21463/2014-B-7 ze dne 10. 4. 2015 s e m ě n í tak, že dlužníkovi se ukládá, aby nadále platil nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenční správkyně vždy ke každému třicátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 1: Provident Financial s.r.o., IČ: 25621351, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 26.444,-Kč, 10,13 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 2: Česká republika-Okresní soud v Prostějově, Havlíčkova 2936/16, 797 09 Prostějov, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 2.000,-Kč, 0,77 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 3: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ: 61860069, Klimentská 1216/64, 110 00 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 100.708,-Kč, 38,60 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 5: Generali Pojišťovna a.s., IČ: 61859869, Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 3.127,10 Kč, 1,20 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 6: Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 105.401,84 Kč, 40,40 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 7: Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, IČ: 47114321, Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 3.444,-Kč, 1,32 % z těchto příjmů,

7/ věřiteli č. 9: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IČ: 47672234, Jeremenkova 161/11, 703 00 Ostrava-Vítkovice, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 9.593,-Kč, 3,68 % z těchto příjmů,

8/ věřiteli č. 10: AXA pojišťovna a.s., IČ: 28195604, Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 2.331,50 Kč, 0,89 % z těchto příjmů,

9/ věřiteli č. 11: Mgr. Alan Havlice, IČ: 03372537, Otakara Březiny 229, 790 01 Jeseník, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 7.865,-Kč, 3,01 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-7 ze dne 10. 4. 2015 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 23. 4. 2015.

Na přezkumném jednání konaném dne 19. 2. 2015 insolvenční správkyně (dále též jen správkyně ) popřela co do pořadí nevykonatelnou přihlášku pohledávky č. 8 věřitele č. 8 Home Credit a.s., IČ: 26978636, Nové sady 996/25, 602 00 Brno (dále jen věřitel č. 8 ), v částce 41.372,48 Kč, neboť neměla k dispozici předmět zajištění; pohledávku do seznamu zařadila jako pohledávku s běžným pořadím. Dále správkyně soudu předložila podání věřitele č. 8 ze dne 8. 2. 2015, jímž změnil pořadí své pohledávky. K tomu soud konstatoval, že podle § 192 odst. 4 insolvenčního zákona může věřitel do skončení přezkumného jednání měnit pouze výši přihlašované pohledávky a že věřitel č. 8 je povinen správkyni vydat předmět zajištění, který by měl být zpeněžen v rámci insolvenčního řízení; pokud věřitel č. 8 vydá předmět zajištění ke zpeněžení, měla by správkyně dodatečně uznat jeho pohledávku jako zajištěnou.

Podáním doručeným soudu dne 30. 4. 2015 správkyně sdělila, že obdržela vyjádření od věřitele č. 8, jímž se zavázal udělit pokyn zajištěného věřitele ke zpeněžení předmětu zajištění. S ohledem na tyto skutečnosti vzala správkyně zpět své popření pořadí pohledávky č. 8 věřitele č. 8 s tím, že pohledávku považuje v plném rozsahu za zajištěnou a že tato bude uspokojena výlučně z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění. Pohledávka č. 8 věřitele č. 8 je tak zjištěna ve výši 41.372,48 Kč jako zajištěná, a byla tedy ze splátkového kalendáře vypuštěna.

Dle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo z důvodu zpětvzetí popření pořadí pohledávky č. správkyní, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle stávajícího poměru nezajištěných pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na

úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 23. července 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně