KSBR 38 INS 20956/2011-B-37
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 20956/2011-B-37

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Martin anonymizovano , anonymizovano , Moravská 612, 768 11 Chropyně, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 20956/2011-B-6 ze dne 20. 4. 2012 s e m ě n í tak, že dlužníkovi se ukládá, aby nadále platil nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenční správkyně vždy ke každému pětadvacátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 1: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ: 618 60 069, Jindřišská 24/941, 110 00 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 145.062,-Kč, 13,68 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 2: Raiffeisenbank a.s., IČ: 492 40 901, Hvězdova 1416/2b, 140 75 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 134.388,89 Kč, 12,67 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 3: SMART Capital, a.s., IČ: 268 65 297, Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 18.922,-Kč, 1,78 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 4: MONETA Money Bank, a.s., IČ: 256 72 720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 252.077,95 Kč, 23,77 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 5: Česká spořitelna, a.s., IČ: 452 44 782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 201.898,52 Kč, 19,04 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 6: ESSOX s.r.o., IČ: 267 64 652, Senovážné nám. 231/7, 370 21 České Budějovice, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 34.531,35 Kč, 3,26 % z těchto příjmů, isir.justi ce.cz

7/ věřiteli č. 7: E.ON Energie, a.s., IČ: 260 78 201, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 1.869,-Kč, 0,18 % z těchto příjmů,

8/ věřiteli č. 11: Balbec Invest S.á r.l., reg. č.: B200580, rue de Neudorf 560A, L-2220 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 80.303,-Kč, 7,57 % z těchto příjmů,

9/ věřiteli č. 12: DDM INVEST X AG, CHE-113-863.850, Schochenmühlestrasse 4, 6340, Baar, Švýcarsko, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 191.388,70 Kč, 18,05 % z těchto příjmů.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-6 ze dne 20. 4. 2012 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 27. 4. 2012.

Usnesením č.j.-P-4-3 ze dne 26. 7. 2016 rozhodl insolvenční soud o přihlášce pohledávky věřitele MONETA (dříve GE) Money Bank, a.s., IČ: 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, ve věci návrhu na změnu v osobě insolvenčního věřitele tak, že na místo původního věřitele vstoupil do insolvenčního řízení dne 19. 4. 2016 ve smyslu § 18 insolvenčního zákona (dále jen IZ ) nabyvatel jeho pohledávky ve výši 191.388,70 Kč DDM INVEST X AG, CHE-113-863.850, Schochenmühlestrasse 4, 6340, Baar, Švýcarsko. Původnímu věřiteli zůstala v insolvenčním řízení pohledávka ve výši 156.560,75 Kč a pohledávka č. 5 ve výši 95.517,20 Kč.

Usnesením č.j.-P-9-3 ze dne 24. 5. 2016 rozhodl insolvenční soud o přihlášce pohledávky původního věřitele BNP Paribas Personal Finance, reg.č.: 542097902, boulevard Haussmann 1, 750 09 Paříž, Francouzská republika, ve věci návrhu na změnu v osobě insolvenčního věřitele tak, že po předchozí změně v osobě věřitele z původního CETELEM ČR, a.s., IČ: 25085689, Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, na nového BNP Paribas Personal Finance, reg.č.: 542097902, boulevard Haussmann 1, 750 09 Paříž, Francouzská republika, se návrhu právního a procesního nástupce původního věřitele BNP Paribas Personal Finance, reg.č.: 542097902, boulevard Haussmann 1, 750 09 Paříž, Francouzská republika, aby do insolvenčního řízení o jeho pohledávce ve výši 80.303 Kč vstoupila společnost: Balbec Invest S.a r.l., 560A, reg. č.: B200580, rue de Neudorf, L-2220 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, jako nabyvatel pohledávky, vyhovuje.

Podle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo zejména postoupením pohledávek dvou věřitelů, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka v souladu s touto změnou.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 10. října 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně