KSBR 38 INS 20919/2015-B-40
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 38 INS 20919/2015-B-40

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudkyně Mgr. Radmilou Kozákovou v insolvenční věci dlužníka: Tabák Plus, spol. s r.o., IČ: 634 89 821, Nové Sady 606/40, 602 00 Brno,

o návrhu společnosti VALMONT CR, spol. s r.o., IČ: 607 29 449, Nové Sady 34, 602 00 Brno, na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

Insolvenční soud povoluje společnosti VALMONT CR, spol. s r.o., IČ: 607 29 449, Nové Sady 34, 602 00 Brno, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to movitých věcí-zásob tabákových výrobků-sepsaných do soupisu majetkové podstaty ze dne 9.12.2015 pod položkami 1 až 4.

Odůvodnění: Podáním doručeným soudu dne 16.12.2015 předložil insolvenční správce JUDr. Jiří Švihla, IČ: 66200971, se sídlem Nám. Přemysla Otakara II. 32, 370 01 České Budějovice, žádost o udělení výjimky ze zákazu nabytí ve výroku uvedeného majetku osobou, která tvoří s dlužníkem koncern, ve smyslu § 295 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ ). Insolvenční správce požádal soud, aby žádosti společnosti VALMONT CR, spol. s r.o., IČ: 607 29 449, Nové Sady 34, 602 00 Brno, vyhověl, a předložil rovněž zápis z první schůze prozatímního věřitelského výboru ze dne 16.12.2015, dle kterého prozatímní věřitelský výbor vyjádřil s udělením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka v tomto případě souhlas.

Podle § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru, může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

První schůze věřitelů konaná po zjištění úpadku dne 17.12.2015 ponechala ve funkci prozatímní věřitelský výbor ve složení věřitel č. 19: JT International spol. s r.o., IČ: 170 47 587, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, věřitel č. 24: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242, Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4-Michle, věřitel č. 50: Dopravní podnik města Brna, a.s., IČ: 255 08 881, Hlinky 64/151, 603 00 Brno. Insolvenční soud potvrdil usnesení schůze věřitelů (viz protokol z jednání ze dne 17.12.2015 zveřejněný v insolvenčním rejstříku jako dokument B-37), prozatímní věřitelský výbor se tak dle ust. § 62 odst. 3 IZ považuje za věřitelský výbor ustanovený schůzí věřitelů.

V daném případě byly splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, proto ji soud navrhovateli, jakožto osobě, která tvoří s dlužníkem koncern, povolil.

Poučení:

Toto usnesení je účinné a považuje se za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci a navrhovateli se však doručuje i zvlášť.

Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze osoba, která návrh podala, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně (§ 295 odst. 3 IZ). Lhůta pro podání odvolání začne navrhovateli běžet ode dne, kdy mu bude usnesení doručeno zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 21. prosince 2015

Za správnost vyhotovení: Mgr. Radmila Kozáková, v.r. Renata Crhová asistentka soudkyně