KSBR 38 INS 20778/2016-A-9
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 20778/2016-A-9

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužnice: Vlasta anonymizovano , anonymizovano , Záhumní 262, 687 31 Šumice, o návrhu soudního exekutora Mgr. Martina Tunkla, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, na vydání předběžného opatření

takto:

I. Návrh, aby insolvenční soud nařídil předběžné opatření, kterým se omezí účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, a to tak, že se soudnímu exekutorovi Mgr. Martinu Tunklovi, Exekutorský úřad Plzeň-město, umožňuje provést v rámci exekučního řízení vedeného pod sp. zn. 094 EX 13977/09 prodej nemovitých věcí ve vlastnictví povinné Vlasty anonymizovano , bytem Šumice č.p. 262, 687 31 Šumice, anonymizovano , zapsaných v katastru nemovitostí na LV č. 88, vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherský Brod, katastrální území Šumice u Uherského Brodu, s tím, že účinky tohoto předběžného opatření trvají do rozhodnutí o insolvenčním návrhu, s e z a m í t á .

II. Insolvenční soud u k l á d á navrhovateli, aby ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil na účet Krajského soudu v Brně č.: 3703-5720621/0710, variabilní symbol: 3849207786, konstantní symbol: 1148, nebo v kolcích na připojeném tiskopise soudní poplatek ve výši 1.000,-Kč za rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření.

Odůvodnění:

Dne 7. 9. 2016 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužnice, v němž se dlužnice domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení. Podáním doručeným soudu dne 12. 9. 2016 navrhl soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl (dále jen navrhovatel ), aby insolvenční soud (dále též jen soud ) vydal podle § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona předběžné opatření uvedené ve výroku. V návrhu uvedl mimo jiné, že exekuce proti povinné dlužnici je vedena dlouhodobě a že dlužnice poté, co byly její předchozí insolvenční návrhy podané těsně před konáním dražby odmítnuty nebo bylo insolvenční řízení zastaveno, podala další insolvenční návrh až po uplynutí dvou měsíců, a to opět těsně před konáním dražby jejích nemovitostí. S poukazem na rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci č.j. 3 VSOL 1284/2015-A-27 ze dne 24. 3. 2016, v němž Vrchní soud konstatoval, že v obdobném jednání povinných shledává důvod hodný zvláštního zřetele k nařízení předběžného opatření, které by vyloučilo účinek spojený se zahájením isir.justi ce.cz insolvenčního řízení podle § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, navrhl vydání předběžného opatření. Podle ustanovení § 82 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ ) předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Podle odstavce 2 písm. b) tohoto ustanovení může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu předběžným opatřením také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) IZ lze výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. V dané věci soud usnesením č.j.-A-8 ze dne 26. 9. 2016 rozhodl o úpadku dlužnice a povolil jí oddlužení (podáním doručeným soudu dne 21. 9. 2016 přistoupil k řízení věřitel FAST HYPO, a.s.).

Podle § 140e odst. 1 IZ v době, po kterou trvají účinky rozhodnutí o úpadku, nelze nařídit nebo zahájit výkon rozhodnutí nebo exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty; to neplatí pro nařízení nebo zahájení výkonu rozhodnutí nebo exekuce na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5.

Jelikož v dané věci již bylo rozhodnuto o insolvenčním návrhu a účinky rozhodnutí o úpadku trvají, soud navržené předběžné opatření zamítl.

Soudní poplatek byl navrhovateli vyměřen podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. h), § 7 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a položky 5 Sazebníku poplatků, který je přílohou zákona o soudních poplatcích, za návrh na nařízení předběžného opatření ve výši 1.000,-Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Osobou oprávněnou k podání odvolání proti usnesení, kterým soud návrh na vydání předběžného opatření odmítl, je osoba, která návrh podala.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici a navrhovateli se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 27. září 2016 Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně