KSBR 38 INS 2060/2010-B-16
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 2060/2010-B-16

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Roman anonymizovano , anonymizovano , Rumunská 4047, 767 01 Kroměříž, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 2060/2010-B-9 ze dne 14. 5. 2010 s e m ě n í tak, že dlužníkovi se ukládá, aby nadále-počínaje dnem 1. července 2011-platil nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek vždy ke každému patnáctému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby a dále výživného na děti dlužníka, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 1: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČO: 618 60 069, Pernštýnské nám. č.p. 80, 530 02 Pardubice, Staré Město, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 29.017,-Kč, 2,13 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 3: Československá obchodní banka, a.s., IČO: 000 01 350, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 62.315,53 Kč, 4,57 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 4: GE Money Bank, a.s., IČO: 256 72 720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 14.179,89 Kč, 1,04 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 5: Komerční banka, a.s., IČO: 453 17 054, Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 140.949,90 Kč, 10,35 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 6: Raiffeisen stavební spořitelna a.s., IČO: 492 41 257, Koněvova 2747, 130 45 Praha 3, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 344.627,13 Kč, 25,30 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 7: CETELEM ČR, a.s., IČO: 250 85 689, Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 37.145,-Kč, 2,73 % z těchto příjmů,

7/ věřiteli č. 8: Raiffeisenbank, a.s., IČO: 492 40 901, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 328.536,89 Kč, 24,12 % z těchto příjmů,

8/ věřiteli č. 9: Alena anonymizovano , anonymizovano , Gorkého 2567/12, 767 01 Kroměříž, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 397.470,-Kč, 29,17 % z těchto příjmů,

9/ věřiteli č. 10: JUDr. Ondřej Mareš, IČO: 662 53 799, Novobranská 20, 412 01 Litoměřice, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 8.040,-Kč, 0,59 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-9 ze dne 14. 5. 2010 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 19. 5. 2010.

Usnesením č.j.-P-2-3 ze dne 16. 5. 2011 vzal insolvenční soud na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele č. 2: Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IČO: 601 92 852, Bělehradská 128, čp. 222, 120 21 Praha 2, ve výši 292.338,86 Kč; usnesení nabylo právní moci dne 3. 6. 2011. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele č. 2 v řízení skončila, a došlo tak ke změně výše závazků dlužníka zahrnutých do oddlužení. Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo zpětvzetím přihlášky pohledávky věřitele č. 2 a ukončením jeho účasti v řízení, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 14. června 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudce