KSBR 38 INS 20555/2016-A-8
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 20555/2016-A-8

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníků: a) Petr anonymizovano , anonymizovano , 591 01 Škrdlovice 62, a b) Ludmila anonymizovano , nar. 29. 6. 1951, 591 01 Škrdlovice 62, o odvolání dlužníků proti usnesení č.j. KSBR 38 INS 20555/2016-A-6 ze dne 6. 10. 2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 20555/2016-A-6 ze dne 6. 10. 2016 se mění tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč se dlužníkům n e u k l á d á .

Odůvodnění:

Usnesením č.j. KSBR 38 INS 20555/2016-A-6 ze dne 6. 10. 2016 uložil soud dlužníkům, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení zaplatili na účet soudu nebo v hotovosti na pokladně soudu zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč; usnesení bylo dlužníkům doručeno dne 19. 10. 2016.

Podáním doručeným soudu dne 26. 10. 2016 podali dlužníci proti tomuto usnesení odvolání a současně předložili novou darovací smlouvu na částku 3.000,-Kč, kterou dlužník a) uzavřel s Tomášem anonymizovano , anonymizovano , 591 01 Škrdlovice 149.

Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ) rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Po zvážení všech okolností soud odvolání dlužníků vyhověl a napadené usnesení ve smyslu § 95 IZ změnil tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužníkům neukládá. isir.justi ce.cz

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 22. listopadu 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Hana Machová samosoudkyně